Sökning: "Rosita Våhlberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rosita Våhlberg.

  1. 1. Tiden läker inte alla sår : En kvalitativ studie om kvinnors berättelser gällande konsekvenser av sexuella övergrepp.

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

    Författare :Nina Löppönen; Rosita Våhlberg; [2020]
    Nyckelord :Child sexual abuse; daughter and father; social consequences; emotional consequences; shame; Sexuella övergrepp mot barn; dotter och pappa; sociala konsekvenser; känslomässiga konsekvenser; skam;

    Sammanfattning : Flickor som blir utsatta för sexuella övergrepp av sin pappa är svåra att upptäcka och därmed svåra att hjälpa då övergreppen sällan avslöjas. Detta kan leda till stora konsekvenser i det vuxna livet. LÄS MER