Sökning: "Rosna Hasan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rosna Hasan.

  1. 1. Hotellbranschens längtansfulla intryck : En kvalitativ studie om den digitala sinnesmarknadsföringenoch varumärkesutveckling i hotellbranschen

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

    Författare :Rosna Hasan; Jessica Hedström; Johanna Rannebjer; [2021]
    Nyckelord :Varumärkesupplevelse; varumärkeslojalitet; multisensorisk stimuli; sinnesmarknadsföring; digital marknadsföring; storytelling;

    Sammanfattning : The digital world is developing and due to the development the hotel industry has neededto advance their digital development. The purpose of this study is to analyze how thehotel industry is working with multisensory marketing to create stimuli by interplayingthe human senses. LÄS MER