Sökning: "Rotationsregler"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Rotationsregler.

 1. 1. Rotationsreglernas kostnader och nytta : Är kostnaderna jämförbara i relation till nyttan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Elenore Eriksson; Elin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :The auditor s independence; The rules of rotation; Agency rotation; Auditor rotation; Isomorphism; Costs; Benefit; Audit; Auditor.; Revisorns oberoende; Rotationsreglerna; Byrårotation; Revisorsrotation; Isomorfism; Kostnader; Nytta; Revision; Revisor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning förevisar att det finns både för- och nackdelar med rotationsreglerna för revisionsbranschen. Det finns forskare som antyder att revisorns oberoende försämras genom rotationsreglerna och andra forskare påvisar att oberoendet stärks då revisorn inte får en närstående relation med sin klient. LÄS MER

 2. 2. Revisorsrotation och dess konsekvenser

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Maria Pålsson; Beatrice Stenqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En revisor ska agera med objektivitet, integritet och professionell skepsis, något som riskerar att hotas vid en lång uppdragstid. För att säkerställa revisorns oberoende har regler om revisorsrotation införts. Rotationsregler har funnits i Sverige sedan 2009, och har sedan dess utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Revisorer och informationskvalitet : Hur revisorer bedömer och utvecklar kvalitet i ekonomiska rapporter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Leinonen; Anna Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Accounting; auditing; information quality; rotation rules; Redovisning; revision; informationskvalitet; rotationsregler;

  Sammanfattning : Ur ett samhällsperspektiv är revision en viktig funktion där syftet är att kvalitetssäkra ekonomisk information samt skapa trygghet gentemot allmänheten. Digitaliseringens framväxt har skapat goda förutsättningar för att få fram relevant information där ett samspel mellan parterna är avgörande i säkerställandet. LÄS MER

 4. 4. Revisorsrotation : Rotationsreglernas påverkan på revisorns oberoende, revisionskvalitet samt revisorns legitimitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Josefin Andersson; Sandra Lidholm; [2019]
  Nyckelord :Auditor; Auditor independence; auditing quality; audit firm rotation; legitimacy for auditors; ethics code.; Revisor; Revisorns oberoende; Revisionskvalitet; Rotationsregler; Revisorns legitimitet; Etikkod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar både för- och nackdelar med rotationsregler för revisorer. Vissa menar att revisorns oberoende och revisionskvaliteten stärks i samband med rotationsregler då revisorn inte får en nära relation med sin klient. LÄS MER