Sökning: "Rote Armee Fraktion"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rote Armee Fraktion.

  1. 1. Nytt blir gammalt och gammalt blir nytt - En jämförande studie mellan Islamic State in Iraq and Syria och Rote Armee Fraktion

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Hannes Johansson; Helena Engleson; [2015]
    Nyckelord :terrorism; ISIS; RAF; Islamic State in Iraq and Syria; Rote Armee Fraktion; ny terrorism; gammal terrorism; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Under det senaste decenniet har terroristverksamheten blivit allt mer brutal. Många forskare inom ämnet menar att terrorismen har förändrat karaktär och att man därför kan dela upp terrorism som ny respektive gammal. Detta anser vi vara intressant, då terrorismen i allt större grad påverkar världen och dess befolkning. LÄS MER