Sökning: "Roy Adaption Model"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Roy Adaption Model.

 1. 1. Äldre personers upplevelser av att flytta från sitt eget hem till särskilt boende : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Thomasson; [2020]
  Nyckelord :Roy Adaption Model; Äldre; särskilt boende; acceptans; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Många äldre personer är eller kommer att bli beroende av hjälp och stöd för att klara sitt dagliga liv, vilket kan medföra behov av att flytta till ett särskilt boende för att ha tillgång till hjälp och omvårdnad under hela dygnet. Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva äldre personers upplevelser av att flytta från sitt eget hem till särskilt boende. LÄS MER

 2. 2. Att leva med långvarig, icke-malign smärta : En litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Angelica Stålkrantz Thimén; Helena Edholm; [2018]
  Nyckelord :Chronic pain; Life Experiences; Patient perspective; Långvarig smärta; Patientupplevelser; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse som är svår att sätta ord på. Det finns många personer i Sverige som lider av långvarig smärta och dessa är frekventa besökare hos sjukvården. Långvarig smärta är ett komplext tillstånd som kan vara svår att behandla. För att patienten ska få god vård bör dennes livsvärld beaktas. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att som ung vuxen med långvarig sjukdom övergå från barnsjukvård till vuxensjukvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Björnfot; Simon Persson; [2018]
  Nyckelord :Transition to adult care; Chronic disease; Young adult; Experiences; Adaptation; Övergång till vuxensjukvård; Långvarig sjukdom; Unga vuxna; Upplevelser; Adaption;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas barn och ungdomar med långvarig sjukdom som är i behov av sjukhusvård oftast på enheter speciellt anpassade för unga personer. Vid 18 års ålder flyttas ansvaret för dessa patienter från barnsjukvården till vuxensjukvården. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av isolering vid smittorisk : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Karoline Paulsdotter; Jannike Winroth; [2017]
  Nyckelord :Isolation; Infection; Attitudes; Psychological effects; Callista Roy; Isolering; Infektion; Attityder; Psykologisk påverkan; Callista Roy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Isolering innebär att en patient som är smittbärare eller har en smittsam sjukdom tas om hand på ett sådant sätt att andra skyddas från att bli smittade. I hälso- och sjukvårdslagen beskrivs målet för hälso- och sjukvården som vård på lika villkor för hela befolkningen och en god hälsa. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas upplevelser av att vårda en närstående i hemmet i livets slutskede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hayat Ahmed; Anastasia Löf Arvaniti; [2016]
  Nyckelord :Relatives; Palliative care; Home; Experiences; Adaptation; Health and nursing; Anhöriga; Palliativ vård; Hemmet; Upplevelser; Adaption; Hälsa och omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Målet med den palliativa vården är att främja patienternas och dess anhörigas livskvalitet genom att använda sig av en helhetssyn på människan samt genom att arbeta utifrån de fyra hörnstenarna: symtomlindring, anhörigstöd, teamarbete och kommunikation. Det är allt vanligare att patienter med obotliga sjukdomar vill vårdas i hemmet vid livets slutskede. LÄS MER