Sökning: "Royal Brolin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Royal Brolin.

  1. 1. Unik, symbolisk eller felplacerad? : En studie om synen på fem besöksattraktioner i Stockholm

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Sofia Brolin; Lovisa Larsson; [2011]
    Nyckelord :visitor attractions; exchange students; place; space; semiotics; besöksattraktioner; utbytesstudenter; plats; rum; semiotik;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att studera utbytesstudenters rumsliga relation till fem utvalda besöksattraktioner med tyngdvikt på vad för sorts tankar, känslor, värderingar och mening som dessa genererar. Vi har genomfört sex stycken kvalitativa enskilda intervjuer samt en fokusgruppintervju med utbytesstudenter, där fotografier på fem uppvisade besöksattraktioner i Stockholm har presenteras. LÄS MER