Sökning: "Roza Al Djezani"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roza Al Djezani.

  1. 1. Språkintroduktionsprogrammet : Utifrån åtta nyanlända elevers perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Roza Al djezani; Anna Rojas; [2013]
    Nyckelord :Nyanlända elever; integration; språk; språkintroduktionsprogrammet;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa elevperspektiv på språkintroduktionsprogrammet. Elevernas perspektiv är därmed kärnan i studien. Vikten ligger på elevernas uppfattning om sin tid på introduktionsprogrammet samt introduktionsprogrammets betydelse för elevernas framtida utbildningsval. LÄS MER