Sökning: "Rozanna Persson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rozanna Persson.

  1. 1. Läxor och likvärdighet – Lärares resonemang om läxor i relation till elevers olika förutsättningar

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Rozanna Persson; [2020-07-01]
    Nyckelord :läxor; lärare; elever; likvärdighet; likvärdig utbildning; olika förutsättningar;

    Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker fyra lärares resonemang om läxor i förhållande till elevers olika förutsättningar samt hur dessa kommer till uttryck i praktiken. Läxor regleras inte inom skolans styrdokument, vilket innebär att varje enskild lärare står inför valet om och hur läxor ska användas. LÄS MER