Sökning: "Rozhgar Azad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rozhgar Azad.

  1. 1. Föräldrars involvering i barnens matematikläxor.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Rozhgar Azad; Khalil El Machharawi; [2018]
    Nyckelord :Föräldraansvar; involvering; prestation; läxor; matematik;

    Sammanfattning : Inledning & Syfte Vår kunskapsöversikt handlar om att redogöra för vad tidigare forskning beskriver om föräldrars involvering i matematikläxor samt vilka effekter som kan uppstå. Huvudsyftet är att utifrån resultaten i de granskade artiklarna besvara frågeställningen: Vilka effekter på elevernas lärande har föräldrarnas involvering i matematikläxor? Dessutom beskriver vi några egenskaper i den forskning om läxor i ämnet matematik som vi granskat. LÄS MER