Sökning: "Ruben Seyer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ruben Seyer.

  1. 1. Modellutvärdering av Thomas- och Matérnklusterprocesserna för nervmönster i neuropati

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Alexander Thorén; Jesper Söderberg; Michal Palak; Ruben Seyer; [2021-06-29]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den globala epidemin av diabetes och prediabetes har lett till en epidemi av komplikationerrelaterade till dessa sjukdomar. En av de mest förekommande komplikationerna är diabetesneuropatisom utmärks av axonal degeneration av nervtrådar och kan orsaka känselbortfalloch smärtor. LÄS MER