Sökning: "Rukiye Sari"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rukiye Sari.

  1. 1. Abstrakt normkontroll : En komparativrättslig studie av det svenska Lagrådet och den tyska författningsdomstolens tillämpning av den abstrakta normprövningen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Rukiye Sari; Rania El-Sayed; [2015]
    Nyckelord :Public Law; abstract judicial preview; Council on Legislation; Federal German Constitutional Court.; Offentlig rätt; abstrakt normprövning; lagrådet; federala tyska författningsdomstolen.;

    Sammanfattning : The scope of this thesis in public law discussed the abstract judicial review in Sweden and Germany, which is practiced by a specified organ. In Sweden, the abstract judicial review is practiced by the Council on Legislation, and in Germany by the German Federal Constitutional Court. LÄS MER