Sökning: "Runa Westerlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Runa Westerlund.

  1. 1. Att utvecklas från nyutexaminerad till etablerad lärare i idrott och hälsa - framgångsfaktorer och svårigheter

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Runa Westerlund; [2018]
    Nyckelord :beginner teacher; utveckling av profession; yrkesintroduktion;

    Sammanfattning : Svensk skola drabbas hårt av lärarbristen och ett av bidragande underliggande problemen är svårigheter kring att behålla nyutexaminerade lärare inom yrket. Forskning visar att den första tiden i yrket är ett känsligt skede och att det är av yttersta vikt att stötta den nyutexaminerade läraren i processen att gå från ny till mer etablerade lärare. LÄS MER