Sökning: "Rurala redskap"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rurala redskap.

  1. 1. GIS som landskapsarkitektens redskap

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Isabelle Ripa; [2013]
    Nyckelord :GIS; landskapsarkitektur; planering; enkätundersökning; mångbruk; europeiska landskapskonventionen;

    Sammanfattning : En landskapsarkitekt har mycket på sitt fat. Stora landskap och små. Urbana och rurala. Komplicerade landskap där många funktioner behöver få plats. LÄS MER