Sökning: "Rut Lindmark"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rut Lindmark.

 1. 1. Det spelar ingen roll om jag misslyckas idag - nästa dag finns det en möjlighet för mig. En livsvärldsfenomenologisk studie av invandrade studerandes erfarenheter av skolgång i hemlandet och på folkhögskola.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rut Lindmark; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie var att få kunskap om och en ökad förståelse för den livsvärld studerande med utländsk bakgrund bär med sig från skolgång i sina hemländer in i studier på folkhögskola – med särskilt fokus på erfarenheter av att lyckas och misslyckas. Teori: Studien har den livsvärldsfenomenologiska teorin som grund. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och testning av läs- och skrivsvårigheter hos vuxna med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Rut Lindmark; [2010-06-18]
  Nyckelord :Dyslexi; specifika läs- och skrivsvårigheter; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar kartläggning och testning av läs- och skriv-svårigheter hos vuxenstuderande som har svenska som andraspråk. Arbetet tar sin utgångspunkt i den fonologiska förklaringsmodellen av dyslexi/specifika läs- och skrivsvårigheter, vilken framhåller att svårigheterna med att läsa och skriva bottnar i en svaghet i det fonologiska systemet. LÄS MER