Sökning: "Ryan Sand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ryan Sand.

  1. 1. Återhämtning i staden : en undersökning av egenskaper i utemiljöer som bidrar till mental hälsa

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Hanna Linde; [2012]
    Nyckelord :landskapsarkitektur; planering; folkhälsa; stress; mental återhämtning; rekreation; grönska; parker;

    Sammanfattning : Det här är ett examensarbete på 30 hp utfört vidinstitutionen för stad och land, SLU Ultuna. Bakgrundentill arbetet kommer sig av att allt fler människor idagbor i tätorter (Boverket 2011a; WHO 2008a) samtidigtsom antalet personer med oro, ångest och stress ökar(Socialdepartementet, 2002). LÄS MER