Sökning: "Ryan Sandgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ryan Sandgren.

  1. 1. The language stimulating classroom. An ethnographic study focusing on the environment, opportunities and interaction

    Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Susanne Kristensen; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Titel: Det språkstimulerande klassrummet. En etnografisk studie med fokus på miljö, möjligheter och interaktion. LÄS MER