Sökning: "Ryen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Ryen.

 1. 1. The Right Way to do IT : Waste Identification and Reduction at Software Providers - a Case Study at Infor M3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Adam Johansson; Jonathan Ryen; [2017]
  Nyckelord :Lean Software Development; Eliminate waste; Continuous improvement;

  Sammanfattning : When delivering Software as a Service (SaaS), increased challenges regarding responsiveness and flexibility are introduced to software providers. In order to address these challenges and attain customer satisfaction, the Lean Software Development principle Eliminate waste can be applied. LÄS MER

 2. 2. AST/Aspergers och sysselsättningsval : Hur individer med AST/Aspergers har hanterat sina sysselsättningsval ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Niklas Matsson; Camilla Öhresten; [2016]
  Nyckelord :Kvalitativ; intervju; careership; livslinje; livshistoria;

  Sammanfattning : Anledningen till att författarna valt att skriva om området är huvudsakligen att det gjorts relativt lite forskning inom det. En hel del forskning beskriver diagnosen AST/Aspergers men inte hur individer med diagnosen har hanterat sina sysselsättningsval. LÄS MER

 3. 3. “O, she is rich in beauty; only poor that when she dies, with beauty dies her store” : Rosaline in Shakespeare’s sixteenth-century play Romeo and Juliet and Rebecca Serle’s young adult novel When You Were Mine

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Lisa Ryen; [2016]
  Nyckelord :Shakespeare; Romeo and Juliet; Rebecca Serle; When You Were Mine; Rosaline Capulet; Zeffirelli; Shakespeare; Romeo och Julia; Rebecca Serle; When You Were Mine; Rosaline Capulet; Zeffirelli;

  Sammanfattning : This essay conducts a comparative analysis of the importance of the character Rosaline and the differences in her portrayal in two works: William Shakespeare’s 1590s play Romeo and Juliet and Rebecca Serle’s young adult novel When You Were Mine (2012). The essay especially looks into Rosaline’s importance for Romeo and Juliet’s relationship in the play and the novel. LÄS MER

 4. 4. Modererar krav sambanden mellan olika copingstrategier och stress?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Elin Ryen; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stress definieras som en obalans mellan krav och resurser. Krav och kontrollmodellen samt krav- resursmodellen menar att krav är en negativ faktor. Andra menar att det finns negativt hindrande och positivt utmanande krav. En individ hanterar stress genom olika copingstrategier, två av dem är problemorienterad strategi och emotionell strategi. LÄS MER

 5. 5. Barn och ungdomars upplevelser av separation sett ur ett omvårdnadsperspektiv. : Systematisk litteraturstudie.

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Rigmor Olsson; Ingela Ryen; [2008]
  Nyckelord :Relationer; barn och ungdomar; separation; distriktssköterska; familjefokuserad omvårdnad.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa barn och ungdomars erfarenheter, upplevelser och eventuella risk-och skyddsfaktorer i samband med föräldrarnas separation. Undersöka betydelsen av goda familjerelationer och vilka möjliga stödåtgärder sjuksköterskor kan använda för att hjälpa barn och ungdomar som inte mår bra av en separation. LÄS MER