Sökning: "Säkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 5039 uppsatser innehållade ordet Säkerhet.

 1. 1. Digitalisering och framtidens HR-arbete - Påverkar digitaliseringen rekryteringsprocessen & yrkesidentiteten hos HR-praktiker?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linnea Kling; Oskar Karlsson; [2023-09-07]
  Nyckelord :AI; Digitalisering; HR; Rekrytering; Yrkesidentitet;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt hur digitaliseringen av rekryteringsprocessen påverkar HR-praktikers arbete och yrkesidentiteter. Syftet var att genom intervjuer fånga dessa upplevelser för att sedan koppla ihop med teorier och tidigare forskning på området. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation i globala kristider En fallstudie om kommunikationens roll i multinationella företag i kontexten för riskhantering av globala kriser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ly Tran; Hanna Gutemar; [2023-08-31]
  Nyckelord :Kommunikation; globala kriser; riskhantering; multinationella företag;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har globala kriser, som pandemier, krig och naturkatastrofer, påvisat oförnekligen negativa konsekvenser för globala verksamheter. Trots globaliseringens fördelar har samtliga kriser indikerat att verksamheter som är verksamma över nationella gränser är mycket mer sårbara inför händelser som ligger utanför deras kontroll. LÄS MER

 3. 3. 15-minutersstaden i Göteborg. En studie av fotgängarens tillgänglighet och samvariationen med den byggda miljön och boendesegregation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anton Melén; Victor Madsen; [2023-06-27]
  Nyckelord :“Tillgänglighet”; “Gångbarhet”; “15-minutersstaden”; “Urbana sociala funktioner”; “Segregation”; “Gentrifiering”; “Mobilitet”; “Närhet”; “Vård och Omsorg”; “Handel”; “Utbildning”; “Underhållning”; “Rekreation”; “Accessibility”; “Walkability”; “15-minute city”; “Urban social functions”; “Segregation”; “Gentrification”; “Mobility”; “Proximity”; “Healthcare”; “Commerce”; “Education”; “Entertainment”; “Recreation”;

  Sammanfattning : I skenet av Covid-19 pandemin och ett ökat fokus på närområdets serviceutbud har begreppet 15-minutersstaden (FMC) tillämpats i flera städers urbana planering. FMC syftar till att öka tillgängligheten till grundläggande funktioner i stadens närområden för att invånare ska uppnå social hållbarhet och livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. UTMATTNINGSSYNDROM BLAND SJUKSKÖTERSKOR En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Aiah Abbas; Annie Sharif; [2023-06-26]
  Nyckelord :Känsla av sammanhang; Patientsäkerhet och Patienttillfredsställelse; Riskfaktorer; Sjuksköterska; Utmattningssyndrom.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är ett krävande yrke, både mentalt och fysiskt. Sjuksköterskor tenderar att löpa en risk att utveckla utmattningssyndrom till följd av långvarig arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i en dagkirurgisk kontext: Flöde, effektivitet och planering samt mötet med patienten

  Magister-uppsats,

  Författare :Louise Liedberg; Lina Widén; [2023-04-20]
  Nyckelord :Dagkirurgi; planering; upplevelse; livsvärld; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den dagkirurgiska kontexten är ett växande väl fungerande komplement till heldygnsvården. I Sverige utförs årligen närmare 2 miljoner ingrepp dagkirurgiskt. Det snabba flödet och produktions tempot behöver fungera utan avbrott och det ställs höga krav på alla medverkande i teamet. LÄS MER