Sökning: "Särskilt begåvade"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Särskilt begåvade.

 1. 1. Effekter av inkludering i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Kempe; Emma Johannesson; [2019]
  Nyckelord :inkludering; inkluderande undervisning; matematik; pedagogik; specialpedagogik; särskild begåvning; särskilt stöd; grundskolan;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten kommer att undersöka begreppen inkludering och inkluderande undervisning samt dess betydelse för matematikundervisningen i grundskolans tidigare år. Utgångspunkten i kunskapsöversikten är frågeställningen; Vilka effekter kan inkluderande undervisning ha för elever i matematikämnet? Tillvägagångssättet har bestått av sökningar i databaser och tryckt litteratur för att skapa en kunskapsöversikt om effekterna av inkluderande undervisning. LÄS MER

 2. 2. ”Jag känner aldrig att jag får blomma.” En tvärsnittsstudie för att jämföra särskilt begåvade gymnasieelevers upplevelse av skolan jämfört med normalbegåvade gymnasieelevers upplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anette Glad; [2019]
  Nyckelord :attityd mot lärare; attityd mot skolan; gymnasieelever; motivation; målvärdering; SAAS-R; självkänsla; särskilt begåvade; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how gifted high school students rated their academic self-perception, attitude toward teachers, attitude toward school, goal valuation and motivation compared to a control group consisting of non-gifted high school students. A comparison between sexes was also made to examine whether they differed or not. LÄS MER

 3. 3. Särskilt begåvade elever : En studie kring samarbete och anpassning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Robert Berger; Sofia Lehrberg; [2019]
  Nyckelord :Didaktik; socioekonomiska områden; intervju; innehållsanalys; särskilt begåvade elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur arbetet med att stödja och utmana särskilt begåvade elever är organiserat samt belysa eventuella skillnader i skolor som är placerade i olika socioekonomiska områden. Med begreppet särskilt begåvad menar vi elever som besitter förmågor utöver det vanliga, som de resterande elever inte besitter. LÄS MER

 4. 4. Med örat mot marken - En studie ihur några specialpedagoger möter begreppet särskilt begåvade elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Janna Mellby; Jennie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Kategorisering; Kulturell kontext; Kunskap; Specialpedagogik; Särskild begåvning;

  Sammanfattning : Abstract Mellby, Janna & Nilsson Jennie (2018). Med örat mot marken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Studien syftar till att bidra med en ökad medvetenhet kring olika sätt att förstå begreppet särskild begåvning. LÄS MER

 5. 5. Handlingsplan eller inte? - en studie om pedagogernas syn på sitt arbete med särskilt begåvade elever

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Jönsson; Caroline Möller; [2019]
  Nyckelord :Handlingsplan; kommunikation; Ledning; Samarbete; Särskilt begåvade elever;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Genom denna studie önskar vi att fler yrkesverksamma på skolor ökar sin kompetens inom området, för att kunna upptäcka, förstå, acceptera och utmana dessa elever. Studien kan även synliggöra en eventuell betydelse av en specifik handlingsplan inom området och förhoppningsvis även bidra till en ökad medvetenhet om skolorganisationens roll i denna fråga. LÄS MER