Sökning: "Särskilt boende"

Visar resultat 1 - 5 av 634 uppsatser innehållade orden Särskilt boende.

 1. 1. BORTOM ALLA ORD - En strukturerad litteraturöversikt om kommunikation inom demensvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Angela Reydet; Gisela Skoglund; [2023-03-16]
  Nyckelord :demens; alzheimers; sjuksköterska; kommunikation; särskilt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med en allt snabbare befolkningstillväxt - jämte en ökande andel åldrande befolkning - växer även den folksjukdom som är kopplad till den äldre människan, en demensdiagnos. Sjukdomen påverkar individens kognitiva funktioner och kommer så småningom dels få svårt att kommunicera verbalt, dels också få svårt att förstå verbalt språk. LÄS MER

 2. 2. Äldre personers erfarenheter av att flytta till särskilt boende : En allmän litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dóra Vy Rosta; [2023]
  Nyckelord :Experiences; general literature review; moving; nursing home; older people; Allmän litteraturöversikt; erfarenheter; flytt; särskilt boende; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler äldre personer flyttar till särskilt boende på grund av ökat vårdbehov. Fokuset ligger på äldre personers medicinska och fysiska vårdbehov medan omvårdnadsbehoven ofta förbises. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt med kvalitativ metod

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amanda Björk; Julia Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Dementia; experiences; nursing homes; nursing staff; person-centered care; Demens; erfarenheter; omvårdnadspersonal; personcentrerad omvårdnad; särskilt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever cirka 55 miljoner människor med demensdiagnos i världen varav cirka 160 000 i Sverige. Demens finns i olika typer och saknar botande behandling däremot går symtomen att lindra. Syfte: Att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenheter av att vårda personer med demensdiagnos i särskilt boende för äldre personer. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av terapidjur för äldre personer boendes på särskilt boende : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Tingström; Minna von Börtzell-Szuch; [2023]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; Older people; Nursing homes; Therapy animals; Djurassisterad terapi; Särskilt boende; Terapidjur; Äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund Det är allt fler äldre personer som flyttar in till och bor på särskilt boende. Bland dessa äldre personer förekommer ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa och kognitiva sjukdomar. Djurassisterad terapi är en målinriktad och strukturerad intervention där syftet är att personerna ska uppnå en terapeutisk effekt. LÄS MER

 5. 5. Utemiljön ur ett hälsoperspektiv vid två äldreboenden : en fallstudie med platsanalys och metodåterkoppling på användningen av Quality evaluation tool

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Rosanna Westerlund; [2023]
  Nyckelord :QET; Quality evaluation tool; hälsofrämjande design; evidensbaserad design; hälsoträdgård; miljökvaliteter; stimulerande design; bekväm design; 4 zoner av kontakt med utemiljön; utmaningsgradient; särskilt boende för äldre;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker utemiljön vid två särskilda boenden för äldre genom ett hälsofrämjande perspektiv. Detta görs genom verktyget Quality evaluation tool (QET) och dess första steg landskapsanalys. LÄS MER