Sökning: "Särskilt utsatt område"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Särskilt utsatt område.

 1. 1. Inga särskilt utsatta områden i Göteborg 2025

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Martin Gustafsson; Oskar Nordén; [2021-08-09]
  Nyckelord :Gårdstensmodellen; Bostadssegregation; Top-Down; Bottom-Up; Särskilt utsatt område; Politisk styrning; Samverkan; Implementering;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att bidra med kunskap om implementering av modeller för att komma tillrätta med socioekonomiska utmaningar i särskilt utsatta områden. I det här fallet kommer det specifikt att handla om olika samhällsaktörer och politikers uppfattningar om möjligheterna att implementera Gårdstensmodellen i andra stadsdelar i Göteborg. LÄS MER

 2. 2. Att bygga bort mörka hörn : En fallstudie om åtgärder vid förändringsarbetet i Gårdsten, Göteborg.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Cecilia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Gårdsten; spatial planning; vulnerable area; strategies; collaboration; Gårdsten; stadsplanering; särskilt utsatt område; åtgärder; samverkan;

  Sammanfattning : This study concerns Gårdsten, a neighbourhood in Gothenburg, Sweden, that was reclassified from an especially vulnerable area to a vulnerable area by the police in 2019. Since then, the area has become a symbol for the possibility of improvement. LÄS MER

 3. 3. Företagare i ett särskilt utsatt område : En studie om småföretagares attityder i Husby rörande vad de anser att Husbybor själv behöver göra och vad offentliga aktörer behöver göra för en bättre tillvaro

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Lundmark; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Brottsprevention genom fysisk design : en studie av ett utegyms trygghetsskapande och brottsförebyggande effekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Stina Hjertén; Tove Tham; [2021]
  Nyckelord :fysisk planering; brottsföreyggande; trygghet; situationell prevention; utegym; utsatta områden; CPTED; Eyes on the street;

  Sammanfattning : Människans behov av interaktion i stadens offentliga rum förutsätter att den offentliga miljön är trygg och säker att vistas i. Ett område som upplevs otryggt kan leda till frånvaro av användare, vilket kan bidra till ytterligare otrygghet i området. LÄS MER

 5. 5. Att leva i ett särskilt utsatt område - en möjlighet för välbefinnandet? : En studie om unga kvinnors syn på faktorer till välbefinnande och självskattad känsla av sammanhang.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Sophia El Agha Kasbah; Christian Åberg; [2020]
  Nyckelord :SOC; socioeconomically vulnerable area; young women; wellbeing; KASAM; särskilt utsatta områden; unga kvinnor; välbefinnande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka unga kvinnors syn på faktorer till välbefinnande och jämföra synen med självskattad KASAM. Åtta unga kvinnor från ett särskilt utsatt område deltog i kvalitativa intervjuer och svarade på ett KASAM-13 frågeformulär. Empirin från dessa analyserades utifrån teorierna salutogenes och systemteori. LÄS MER