Sökning: "Säsongsanställd"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Säsongsanställd.

 1. 1. "Vem fan är Dennis?" : En kvalitativ studie om butikschefers upplevelser av introduktionsprocessen och socialiseringen av nya medarbetare i en säsongsbetonad bransch

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Emelie Jansson; Fredrik Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Säsongsanställd; introduktion; socialisering; säsongsbetonad bransch;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Introduktion är viktigt för att nyanställd personal ska lära sig arbetsuppgifter och socialiseras in i organisationen. Forskning kring introduktionens utformning är ofta baserad på tillsvidareanställda och därför fokuserar denna undersökning på alternativa anställningsformer. LÄS MER

 2. 2. Säsongsanställda i tjänsteföretag: : En kvalitativ studie i hur företag överför servicekultur till säsongsanställda.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jessica Währn; [2018]
  Nyckelord :seasonal employment; internal marketing; service management; service culture; säsongsanställda; intern marknadsföring; service management; servicekultur;

  Sammanfattning : Titel: Säsongsanställda i tjänsteföretag: En kvalitativ studie i hur man överför servicekultur till säsongsanställda. Kurs: Företagsekonomi III - detaljhandel och service management, examensarbete (kandidat) – 15hp - VT18 Syfte och forskningsfrågor: Vad har säsongsanställd servicepersonal för betydelse för ett företag i paketresebranschen och hur kan den interna servicekulturen överföras till de säsongsanställda? Följande delsyften har analyserats och klargjorts: 1. LÄS MER

 3. 3. När isen smälter : En studie i konsten att behålla säsongsanställda vid ICEHOTEL AB

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jens Lindström; Jonas Uddenberg; [2012]
  Nyckelord :Onboarding; Retention; Rekrytering; Upplärning; Personalomsättning; Trivsel; Organisatorisk Hängivenhet; Turistföretag;

  Sammanfattning : Att ha en relativt låg personalomsättning är en väldigt viktig del av ett företags välmående, i ett säsongsbaserat turistföretag är det i mångt och mycket en grundpelare för fortsatt framgång. För att lyckas med att skapa en lägre personalomsättning måste företagens avdelningar arbeta mot samma mål. LÄS MER

 4. 4. En fantastisk upplevelse - En studie av säsongsanställd frontpersonal i upplevelseekonomin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Maria Wallin; Astrid Ståhl; Rebecka Ragnewall; [2012]
  Nyckelord :upplevelser; ledarskap; samhörighet; säsongsanställning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur säsongsanställda på en nöjespark upplever sina möjligheter att skapa positiva upplevelser i servicemötet. För att besvara syftet utgick vi från följande frågeställningar; Hur upplever de säsongsanställda att arbetsgivarna förser dem med förutsättningar för att skapa positiva upplevelser och kundkontakter? Hur resonerar de säsongsanställda kring betydelsen av medarbetarnas roll för att skapa positiva upplevelser och kundkontakter? Hur upplever de säsongsanställda sin egen roll i att skapa positiva upplevelser och kundkontakter? Det är en kvalitativ studie som baseras på fem djupintervjuer, fyra mejlintervjuer samt dokumentstudier. LÄS MER

 5. 5. Vadå arbetsmotivation? Jag ska festa! Om att leda och motivera säsongsanställda

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Karin Hagelberg; Christine Knutsson; Pia Erlandsson; [2005]
  Nyckelord :motivation; herzberg´s ”two-factor-theory”; ledarskap; säsongsanställning; turismbranschen; Tourism; Turism; Management of enterprises; Företagsledning; management; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problematik: Många företag i turismbranschen är säsongsbetonade och till stor del beroende av säsongsanställd personal. Den säsongsanställda personalen är oftast de som har direkt kontakt med kunden och därmed bestämmer tjänstens kvalitet, varför det blir kritiskt att framgångsrikt lyckas motivera dem. LÄS MER