Sökning: "Sättningar"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet Sättningar.

 1. 1. Möjligheter och hinder för didaktisk design i det virtuella rummet : En kvalitativ studie om bildlärares syn på, och implementering av bloggar som pedagogiska verktyg i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Caroline Svahn; [2020]
  Nyckelord :Blogg; bildundervisning; bildämnet; digitala medier; digitalisering; design för lärande; multi-modalitet.;

  Sammanfattning : Studies syfte är att undersöka på vilka sätt tre bildlärare använder sig av bloggar i under­visningen samt vilka möjligheter och hinder de ser med bloggen som bildpedagogiskt verktyg. Studien är genomförd utifrån ett designteoretiskt, multimodalt och sociokulturellt perspektiv på lärande. LÄS MER

 2. 2. Övertid - lånad tid på arbetsmiljöns bekostnad? - En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens rätt att beordra övertid i relation till skyldigheten att ansvara för arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elin Tornerefelt; [2020]
  Nyckelord :Arbetstid; arbetsmiljö; övertid; beordrad övertid; självpåtagen övertid; arbetsledningsrätt; arbetsskyldighet; organisatorisk och social arbetsmiljö; arbetsbelastning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsgivarens möjlighet att beordra arbete på övertid är många gånger en nödvändighet för att verksamheten ska fungera. De senaste åren har det emellertid både rapporterats om ett högt övertidsuttag och en bristande psykosocial arbetsmiljö med hög arbetsbelastning inom flertalet branscher. LÄS MER

 3. 3. Grundläggning av ny bro på postglacial lera i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Samuel Nilsson; Ilir Tahiri; [2020]
  Nyckelord :Postglacial lera; Lös lera; Sulfidhaltig lera; Pålning; Empiriska geotekniska samband; Postglacial clay; Loose clay; Sulphide clay; Pilling; Empirical geotechnical relationships;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en geoteknisk utredning utförts för att bedöma ifall grundläggning av en bro över Fyrisån i Uppsala kan utföras på enklaste sätt, genom plattgrundläggning. Arbetet har grundats på att undersöka hur grundläggningen styrs av den postglaciala lerans tekniska egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Modelling of a compensated foundation in GeoSuite Settlement

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik; KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Linnea Hermansson; Rebecka Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Compensated foundations; Load compensation; Lightweight material; Clay; Settlements; Creep; GeoSuite Settlement; Kompensationsgrundläggning; Lastkompensation; Lättfyllning; Lera; Sättningar; Krypning; GeoSuite Sättning;

  Sammanfattning : The world today is constantly growing, creating a need of new roads and residential areas. New constructions lead to an increased load onto the soil, which can result in deformations when the soil layers underneath are compressed. To reduce the increased load on the soil, a compensated foundation can be used. LÄS MER

 5. 5. Kontroll av projekterade tjocklekar på sättlager och sätt- och fogmaterialets kornstorleksfördelning i överbyggnader i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Daniel Isgren; [2020]
  Nyckelord :sättlager; fogmaterial; kornstorleksfördelning; överbyggnad; bärlager; halvelastisk beläggning; naturstenshällar;

  Sammanfattning : Bärlagret är det översta bärande skiktet i överbyggnaden. När ytor belagda med naturstenshällar och markbetongplattor besiktigas används oftast endast okulär observation trots att beställaren har rätt ”utöva den kontroll över entreprenaden som han anser lämplig” (Byggandets kontraktskommitté , 2014). LÄS MER