Sökning: "Sång förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Sång förskollärare.

 1. 1. Förskoledidaktik : Att undervisa med inriktning mot barns prosociala utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofi Engström; Sara Hasselsjö; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; didaktik; aktiviteter; förskola;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) belyser hur utvecklingen av barnens sociala förmågor sedan förskolans läroplan infördes, hamnat i bakgrunden då ämneskunskaperna fått ta större plats. En risk Löfgren (2015, s. 23) ser med detta är att Sveriges medborgare utbildas till att bli mer egocentrerade. I Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. LÄS MER

 2. 2. Musikens betydelse för yngre barns språkutveckling : förskollärarnas arbete med musikundervisning i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Klippfors; Louise Tall Privora; [2020]
  Nyckelord :Musik; förskollärare; sociokulturellt; yngre barn; musikundervisning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur förskollärarna uppfattar musikens betydelse för yngre barns språkutveckling i förskolan genom deras arbete med musikundervisning. Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen bygger på det sociokulturella perspektivet som utgår från att lärandet sker via samspel och interaktion med andra. LÄS MER

 3. 3. Musik i förskolan för att främja barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Angelice Emanuelsson; Linda Lundstedt; [2020]
  Nyckelord :musik; språkutveckling; förskola; yngre barn;

  Sammanfattning : Syftet Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers tankar kring och arbete med musikundervisning i relation till barns språkutveckling. Utifrån vårt syfte utformades två frågeställningar; vilken betydelse anser förskollärarna att musikundervisning har för barns språkutveckling? Hur arbetar förskollärare med musik som redskap för att främja barns språkutveckling? Bakgrund I bakgrunden redogör vi hur tidigare forskning ser på användandet av musik för att främja barns språkutveckling på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Musikens plats i förskolan : Hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linnéa Gudmundsson; Jennifer Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Musik; förskollärare; ramfaktorteori; triangulering; enkätundersökning; intervjuer; organisatoriska ramar; tidsramar; personramar; ekonomiska ramar samt fysiska ramar;

  Sammanfattning : Musiken har fått en allt mindre plats i förskolan. Syftet med denna studie är att kartlägga förskollärares erfarenheter av musik i förskolans samt undersöka hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext. LÄS MER

 5. 5. Musik : Ett pedagogiskt redskap för att utveckla språket hos barn i förskola

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Heidi Kahelin Jakobsson; Sandra Simonsson; [2020]
  Nyckelord :språkutveckling; förskola; musik; instrument; sång; preeschool; language; development; music;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att få en inblick i hur förskollärare använder sig av musikundervisning i förskolan för att stimulera barns språkutveckling. Vi vill undersöka hur förskollärare arbetar med musik för att främja språkets utveckling, samt vid vilka tillfällen musikundervisningen förekommer. LÄS MER