Sökning: "Sökord: sekularisering"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sökord: sekularisering.

  1. 1. Främlingar i ett sekulariserat land. : Vem är annorlunda?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

    Författare :Cecilia Tyrberg; [2015]
    Nyckelord :Sökord: sekularisering; sekularism; anpassning; fenomenologi; migration;

    Sammanfattning : De nordiska länderna har en låg andel religiöst praktiserande individer i jämförelse med övriga världen. Religionen har liten betydelse för nordbornas dagliga liv. Kyrkobyggnader används vid övergångsriter men står tomma veckans allra flesta dagar. LÄS MER