Sökning: "Sökprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Sökprocess.

 1. 1. Framgångsrika faktorer i mötet med elever som är i svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Theander Lindskog; Monika Majewska Mroczkowska; [2019]
  Nyckelord :framgångsfaktorer; lärarens roll; lärarens teoretiska bas; lärarkompetens; lärmiljö; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att presentera resultat som forskning har visat som framgångsrika i mötet med elever i lässvårigheter. Genom en sökprocess i olika databaser har vi granskat ett flertal artiklar, med relevans inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer och arbetsmetoder gynnar elevers motivation att lära sig matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Segerström; Adela Djurdjevic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskningen säger om vilka faktorer och arbetsmetoder som gynnar elevers motivation att lära sig matematik. Utifrån vår frågeställning skapade vi sökord för att få fram relevant forskning inom vårt område. LÄS MER

 3. 3. Vad säger forskning om förhållandet mellan demokrati- och kunskapsuppdraget och hur det tas till uttryck i samhällsundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erica Sjöholm; Sabina Engstrand; [2019]
  Nyckelord :Demokratididaktik; demokratiuppdrag; kunskapsuppdrag; samhällsundervisning; skola;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att sammanställa och jämföra den systematiskt framställda kunskap som finns inom vårt problemområde för att få svar på vår frågeställning “Vad säger forskning om förhållandet mellan demokrati- och kunskapsuppdraget och hur det tas till uttryck i samhällsundervisningen?”. I vår sökprocess fann vi vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser och böcker som innehöll relevant forskning för vårt valda fokusområde. LÄS MER

 4. 4. Vilka faktorer stödjer enligt forskning en ökad läsförståelse för elever i de yngre åren?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Solvang; Louise Orest; [2019]
  Nyckelord :hemmets påverkan; lärarens roll; läsa strategiskt; läsförståelse; motivation; reflekterande textsamtal;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka vad forskning visar är utvecklande för elevers läsförståelse. Frågeställningen vi kommer besvara är: Vilka faktorer stödjer enligt forskning en ökad läsförståelse för elever i de yngre åren? Metoden för vår informationssökning innebär en systematisk sökprocess i databaserna ERIC, SwePub och Libsearch för att hitta våra vetenskapliga källor. LÄS MER

 5. 5. Undervisning om analog respektive digital klocka : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Johan Schill; Richardsdotter Emma; [2019]
  Nyckelord :digital klocka; analog klocka; matematikundervisning; elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att ge en bild av hur matematikdidaktisk forskning beskriver elevers förståelse för den analoga respektive digitala klockan i grundskolans tidigare år. För att ta reda på detta kommer följande frågeställningar användas: vilka svårigheter och missuppfattningar kan elever visa i sin förståelse för den analoga respektive digitala klockan? Vilka arbetssätt och metoder har visat sig kunna utveckla elevers lärande om klockan i undervisning? Studien har baserats på vetenskapliga artiklar som funnits via en systematisk sökprocess i olika databaser och kedjesökning. LÄS MER