Sökning: "Sömn och idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sömn och idrott.

 1. 1. Gå och lägg dig?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jim Dagsberg; Max Nordmark; [2020]
  Nyckelord :Sömn; Sova; Idrott och Hälsa; Skola; Ungdomar; Högstadiet; Elever;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka elevers sömnvanor i årskurs 9 samt ge förslag på möjliga interventioner som kan gynna deras sömnvanor. Syftet är även att undersöka om sömnutbildning har en plats inom skolämnet idrott och hälsa mot bakgrund av dess kursplan. LÄS MER

 2. 2. Hur framställs livsstil i ämnet idrott och hälsa? : -en belysning av läromedel i idrott och hälsa för gymnasium.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Christian Scharf; Gabi Morad; [2014]
  Nyckelord :livsstil; levnadsvanor; hälsa; ohälsa; prestation.;

  Sammanfattning : Denna studie avser att belysa hur livsstil framställs i läromedel för ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå. Studiens syfte formuleras som hur framställs livsstil i läromedel för ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå och hur kan detta innehåll utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv förstås i relation till skolans övergripande mål som uttrycks i läroplanen Gy-11. LÄS MER

 3. 3. Kunskap om ätstörningar bland skolpersonal : En kvalitativ studie om lärares samt skolsköterskors kunskap om och bemötande av elever med ätstörningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Ehrling; [2013]
  Nyckelord :Ätstörningar; erfarenhet; skolan; idrottslärare; skolsköterskor; bemötande; kunskap;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med studien var att undersöka vilken kunskap lärare i idrott och hälsa samt skolsköterskor har kring ätstörningar samt hur de arbetar förebyggande för att förhindra ätstörningar.Vilka kunskaper och erfarenheter anser sig lärare i idrott och hälsa samt skolsköterskor ha om ätstörningar?Hur anser lärare och skolsköterskor att de bemöter elever som misstänks ha ätstörningar?Hur arbetar lärare och skolsköterskor för att förebygga ätstörningar?MetodMetoden i studien var en kvalitativ metod, där data samlades in med hjälp av intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Jag har inte tid! : En kvantitativ enkätundersökning angående gymnasieelevers sömnvanor och kunskaper om sömn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Martin Ehrenstråhle; Niklas Sköldhammar; [2013]
  Nyckelord :Gymnasieelever; sömnvanor; kunskaper; Idrott; och; hälsa; idrottsundervisning; utbildning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien är att undersöka om elever på gymnasiet får tillräcklig utbildning och kunskap om sömn inom ämnet idrott och hälsa. Frågeställningar: Vilken inställning har gymnasieelever till sömn? Utbildas gymnasieelever inom sömn under idrottslektionerna? Vilken betydelse har ämnet idrott och hälsa för gymnasieelevers kunskaper inom området sömn? Hur påverkas eleverna av mindre respektive mer sömn än vanligt?MetodStudien är en tvärsnittsstudie som gjorts på tre gymnasieskolor i Eskilstuna och Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Rygg och nackvärk, före, under och efter reflexologisk behandling.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Karin Abrahamsson; [2012]
  Nyckelord :District nurse; back- and neck pain; reflexology; Complementary Alternative Medicine; treatment; distriktssköterska; rygg- och nackvärk; reflexologi; Komplementär och Alternativ Medicin; Bemötande.;

  Sammanfattning : Människor med rygg- och nackvärk utgör en stor patientgrupp inom primärvården. Många blir inte hjälpta av de behandlingsmetoder som erbjuds. Samtidigt efterfrågas Komplementär och Alternativ Medicinska (KAM) behandlingar allt mer från allmänheten. Behovet att öka hälso- och sjukvårdens kunskap om KAM som behanlingsalternativ sågs. LÄS MER