Sökning: "Sömnstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Sömnstörning.

 1. 1. Kan tilläggsbehandling med melatonin förbättra prognosen för patienter med COVID-19? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emma Djerf; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; Sars-CoV-2; coronavirus; melatonin; tilläggsbehandling;

  Sammanfattning : Introduktion. Coronavirus disease 19 (COVID-19) är en virussjukdom som orsakar mild till allvarlig respiratorisk sjukdom, med symtom som andnöd, feber, hosta och trötthet. Risken att bli allvarligt sjuk är hög, med risk för komplikationer som sepsis, tromboembolismer och lungpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för klienter med sömnstörning : En kvalitativ studie med fördjupad inriktning mot tyngdtäcken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Thunberg; Nathalie Ferno; [2021]
  Nyckelord :Occupational therapy; Sleep disorder; Sleep hygiene; Weighted blanket;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för klienter med sömnstörning, med en fördjupad inriktning mot tyngdtäcken. Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. Smärta och BPSD hos äldre personer med kognitiv svikt : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Peter Sohlman; [2021]
  Nyckelord :Cognitive impairment; BPSD; Dementia; Pain; Elderly; Kognitiv svikt; BPSD; Demenssjukdom; Smärta; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den största risken för att drabbas av en demenssjukdom idag är hög ålder. Inom de närmsta tio åren beräknas andelen äldre att öka och de äldre äldre, alltså personer över 80år, att öka med upp till 50%. Uppskattningsvis drabbas 90% av de som har en demenssjukdom någon gång under sjukdomsförloppet av BPSD-symtom. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsinterventioner för att undvika sömnstörningar på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Debora Ramirez; Frida Rosenqvist; [2021]
  Nyckelord :Sömnstörningar; sjukhus; omvårdnadsinterventioner; inlagda patienter;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov. Det är sedan tidigare känt att sömnstörningar på sjukhus är vanligt förekommande och kan ha en negativ effekt på patienters hälsa. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av sömnrelaterade omvårdnadsåtgärder inom slutenvård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Louise Dellenmark Blom; Elin Höök; [2021]
  Nyckelord :Inpatient care; Nurse responsibility; Nursing interventions; Patient attitudes; Patient-centered care; Sleep; Sleep disorder; Omvårdnadsåtgärder; Patientupplevelse; Personcentrerad omvårdnad; Sjukhus; Sjuksköterskans ansvar; Sömn; Sömnstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund Sömn är ett mänskligt grundläggande behov och essentiellt för upplevd hälsa. Under sömnen sker kroppens fysiska och psykiska återhämtning. Inom slutenvård är det vanligt att patienter drabbas av sömnbrist och sjuksköterskans roll blir viktig för att hjälpa patienter till förbättrad sömn. LÄS MER