Sökning: "S-kostnader"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet S-kostnader.

 1. 1. Effektivisering av ROT - produktionen : En tids-, kostnads- och miljömässig analys

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Styrbjörn Olsson; Simon Candler; [2021]
  Nyckelord :Construction; Production; Planning; Efficiency; Lean; Logistics; Waste; Exchange of learning experiences; Digitization; Climate; Environment; Reparation; ombyggnad och tillbyggnad; Byggproduktion; Planering; Effektivisering; Lean; Logistik; S-kostnader; Erfarenhetsåterföring; Digitalisering; Slöserier; Klimat; Miljö;

  Sammanfattning : Att effektivisera byggproduktionen är idag en högst relevant fråga då västvärldens länder har satt upp stränga miljömål för de kommande decennierna. Byggsektorn står för en oproportionerligt stor del av miljöbelastningen i dag och en effektivisering av branschen skulle utöver miljöaspekterna även leda till tids- och kostnadsbesparingar, något som det anses finnas stor potential till. LÄS MER

 2. 2. Kostnadsbesparingar i en RDF- process- en fallstudie på Alwex Recycling AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Jonsson; Hanna Delius; Maria Fällgren; Matilda Svensson; [2016]
  Nyckelord :RDF- process; RDF- process;

  Sammanfattning : Hur kan RDF-processen hos Alwex Recycling AB illustreras? Vilket slöseri finns i RDF-processen; innan, under och efter förädlingen? Hur kan de identifierade slöserierna reduceras? Hur mycket kan Alwex Recycling AB:s kostnader reduceras genom att reducera de identifierade slöserierna? Sverige förbränner en del avfall som går till bland annat fjärrvärme. Refuse derived fuel (RDF) är ett avfall bestående av bland annat plast och papper. LÄS MER

 3. 3. Sarbanes-Oxley Act : - kostnad och nytta för svenska företag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Åslin; Anna Lendrell; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) uppkom efter en rad redovisningsskandaler i USA. Lagen tillkom för att återställa investerarnas förtroende och att kunna garantera att de finansiella rapporter som lämnas ut till aktiemarknaden innehåller en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. LÄS MER

 4. 4. Relationen kund - företagshälsovård med fokus på stresshantering

  L3-uppsats,

  Författare :Göran Östberg; [2004]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Bakgrund: Företagshälsovårdens (FHV) situation skiljer sig från övrig medicinsk verksamhet på flera sätt:fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse skall vägas in vid värdering av varje individ- och arbetsplatsproblem, patienternas sökmönster och omfattningen av utredning och behandling bestäms inte enbart av problemens art och överenskommelsen patient och vårdgivare utan även avtalet mellan kund och FHV, betalningsansvarig för FHV:s kostnader är patientens chef, FHV finansierar sin verksamhet med intäkter från kunderna. Relationen kund – FHV får alltså stor betydelse för utformningen och utvärderingen av FHV:s verksamhet. LÄS MER