Sökning: "SAMR"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet SAMR.

 1. 1. Digitala verktygs funktion och meningsfullhet i undervisningen – lärares ståndpunkter och perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :John Esborn; [2019-03-11]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; digital kompetens; TPACK; SAMR; digitalisering; förmågor; perspektiv; ståndpunkter; tematisk analys.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är primärt att analysera lärares synpunkter och perspektiv gällandedigitala verktygs funktion och meningsfullhet i klassrummet. En annan aspekt är att urskiljafaktorer som inverkar på den osäkerhet som enligt tidigare forskning uttryckts gällande IKT iundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Digital kompetens på SFI : en fenomenografisk studie om integrering av digital kompetens i SFI-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Daniela Darkman; [2019]
  Nyckelord :fenomenografisk ansats; digital kompetens; digital litteracitet; SFI; integrering i undervisning; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan 1 juli 2018 har läroplaner och kursplaner reviderats med ett stärkt fokus på skolans uppdrag att utveckla och stärka elevernas digitala kompetens. Kursplanen i svenska för invandrare omfattas också av revideringen där arbetet med digital kompetens i SFI-undervisningen betonas. LÄS MER

 3. 3. Geocaching som läromedel : Att digitalisera lärandet av orienteringsförmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Tylebo; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; geocaching; idrottsundervisning; orienteringsförmåga; läromedel;

  Sammanfattning : Läroplanen (Skolverket, 2011b) föreskriver mål och innehåll i undervisning, baserad på förmågor som eleverna ska utveckla. Inom idrott och hälsa är utvecklande av elevers förmåga att orientera sig av central betydelse och utgör ett obligatoriskt moment inom ramen för kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse. LÄS MER

 4. 4. "Vi skulle kunna använda datorerna mer än vad vi gör" : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av en-till-en-konceptet i svenskämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Adam Johansson-Qvick; [2019]
  Nyckelord :En-till-en; 1:1; svenskundervisning; SAMR;

  Sammanfattning : Digitaliseringens utveckling i skolan går i takt med den teknologiska utvecklingen av det omgivande samhället. Ny och mer lättillgänglig teknologi skapar nya möjligheter för skolan. Som en följd implementerar allt fler skolor en-till-en på olika grunder. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg i svenskundervisningen: En kvalitativ studie om svensklärares användande och attityd till digitala verktyg i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Melisa Klaic; Rebecka Ohlsson; [2019]
  Nyckelord :digitala verktyg; IKT; SAMR-modellen; digital kompetens; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER