Sökning: "SBAR"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet SBAR.

 1. 1. Faktorer associerade med korrekt SBAR rapportering bland intensivvårdssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Pierre Kyrk; Lisa Oskarsson; [2022]
  Nyckelord :SBAR; handover; communication; intensive care unit; sound level; disturbance; experience; SBAR; överrapportering; kommunikation; intensivvårdsavdelning; ljudnivå; störningar; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristande kommunikationen kan vara en stor anledning till patientsäkerhetsrisker, ofta uppstår bristerna i övergången mellan olika team och där en snabb och effektiv hantering är av största vikt såsom på intensivvårdsavdelningar. SBAR rekommenderas av SKR och studier har visat att användandet av SBAR ökar patientsäkerheten i vissa aspekter. LÄS MER

 2. 2. Postoperativ överrapportering inom intensiv- och anestesisjukvård med kommunikationsverktyget SBAR : Specialistsjuksköterskors erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Marlene Abrahamsson; Josefine Thoms; [2022]
  Nyckelord :handover; communication tool SBAR; intensive care nurse; nurse anesthetist; patient safety; överrapportering; kommunikationsverktyget SBAR; intensivvårdssjuksköterska; anestesisjuksköterska; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Årligen uppstår vårdskador inom sjukvården till följd av kommunikationsbrister mellan personal. För att minska risken att dessa uppstår i samband med överrapportering har kommunikationsverktyg etablerats, ett av dessa är SBAR som står för situation, bakgrund, aktuell bedömning och rekommendation. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av överrapportering på vårdavdelning och akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek; Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Freja Åkerberg; Elise Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Experience; Handover; Nurse; Nursing; Patient safety; Omvårdnad; Patientsäkerhet; Sjuksköterska; Upplevelser; Överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation och informationsöverföring är enligt Socialstyrelsen (2020) ett riskområde inom hälso- och sjukvård. Ineffektiv överrapportering är en av de bidragande faktorerna till att vårdskador uppstår och därmed ett riskfyllt moment ur ett patientsäkerhetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens erfarenheter av att rapportera enligt SBAR : En allmän litteraturöversikt

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Gustav Lindberg; Brett Starr; [2021]
  Nyckelord :SBAR; Medical Staff; Nurse; End-of-Shift Report; Patient Safety; Interprofessional Communication; SBAR; vårdpersonal; sjuksköterska; erfarenheter; överrapportering; patientsäkerhet; interprofessionell kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikationsverktyget Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation (SBAR) har visat sig drastiskt sänka rapporteringstid, ökat rapporteringseffektiviteten och förbättrat patientsäkerheten. I dagsläget rekommenderas SBAR av myndigheter, organisationer och forskare. LÄS MER

 5. 5. Effekter av att sjuksköterskor använder sig av kommunikationsverktyget SBAR : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cecilia Blixt; Chloé Kanon; [2021]
  Nyckelord :kommunikation; patientsäkerhet; SBAR; sjuksköterska; överrapportering;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig i hälso- och sjukvården och behöver ha en stor kunskap om patienten för att kunna ge god vård och tillgodose patientens grundläggande behov. Vid skiftbyten behöver ansvarig sjuksköterska göra en informationsöverföring till nästkommande sjuksköterska. LÄS MER