Sökning: "SCAN-CM 40:01"

Hittade 1 uppsats innehållade orden SCAN-CM 40:01.

  1. 1. En jämförelse mellan två standardmetoder för sållning av bränsleflis

    Master-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

    Författare :Anna-Frida Eriksson; [2015]
    Nyckelord :SS-EN 15149-1:2010; SCAN-CM 40:01; fraktionsindelning; fraction distribution;

    Sammanfattning : I Sverige har en ny lag om virkesmätning trätt i kraft där sortimentet trädbränsle numera ingår. Värmeverken som är stora förbrukare av trädbränsle ställer olika krav på trädbränslets kvalitet. Kvaliteten styrs av vilken förbränningsteknik som värmeverket använder. LÄS MER