Sökning: "SDT idrott och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden SDT idrott och hälsa.

 1. 1. Motivation för ämnet idrott och hälsa - genom de psykologiska behoven inom SDT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alicia Engvall; Mattias Lindgren; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Studiemotivation : Elevers motivation till aktivt deltagande på idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Linus Forsberg; John Stjernberg-Rylander; [2023]
  Nyckelord :Motivation; Idrott och hälsa; Aktivt deltagande;

  Sammanfattning : Introduktion Motivation är en förutsättning för att elever ska prestera, delta och lära sig de kunskaper som utförs på idrottslektionerna. Som framtida lärare ska vi kunna motivera våra elever. Därmed behöver vi kännedom om vilka faktorer som påverkar elevernas motivation för att arbeta motivationsfrämjande på bästa möjliga sätt. LÄS MER

 3. 3. Elevers uppfattning om hur idrottslärare jobbar med motivation inom ämnet idrott & hälsa : En intervjustudie på avancerad nivå

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :André Lopez; Anton Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :SDT; Motivation in education; Motivation;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från frågeställningen hur upplever gymnasieelever att lärarna i idrott och hälsa arbetar med motivation i sin undervisning? Syfte Studiens syfte är undersöka hur elever som går sista året på gymnasiet upplever att deras lärare arbetar med motivation under lektionerna i den vardagliga skolverksamheten. För att besvara frågeställningen användes följande underfrågor; Vad motiverar eleverna i ämnet idrott och hälsa? Tror eleverna själva att det går att motivera alla elever i skolan? Tror eleverna att det är ett medvetet eller omedvetet arbete med motivation från lärarna? Upplever eleverna ämnet idrott och hälsa som motiverande?   Metod Studien är av en kvalitativ ansats. LÄS MER

 4. 4. Självständigt arbete i fördjupningsämnet (Idrott och lärande) 15 högskolepoäng, grundnivå : Motivationsverktyg och strategier inom idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Feuk; Jesper Lindström; [2022]
  Nyckelord :self determination theory; physical education; Motivation; motivationspsykologi; motivationsverktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att hitta motivationsstrategier och verktyg som används av lärare inom IDH. Kunskapsöversiktens frågeställning lyder: Vad karaktäriserar funktionella/användbara motivationsstrategier och verktyg i idrott och hälsa?. LÄS MER

 5. 5. "När jag själv får välja!" : En kvalitativ studie om elevers och lärares upplevelser av motivation när eleven får göra ett inriktningsval i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Hanna Mulder; [2022]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; motivation; självbestämmandeteorin; idrottspsykologi; SDT; idrottsvetenskap; motivationskvalité; idrottsundervisning; gymnasieskolan; intervention; fria val; intressebaserade val; psykologiska behov;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka om och hur en tvåårig intervention med ett inriktningsval i kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet upplevdes som en behovsstödjande miljö för eleverna. Fyra frågeställningar var centrala för studien: a) Hur beskrev eleverna sina möjligheter att tillfredsställa de grundläggande psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet genom ett inriktningsval? b) Hur beskrev eleverna sin motivationskvalité när de fått genomföra kursen idrott och hälsa 1 genom ett inriktningsval? c) Hur upplevde elevernas lärare interventionens möjligheter att tillfredsställa de psykologiska behoven hos eleverna? d) Hur arbetade elevernas lärare med behovsstödjande ledarskap i sin undervisning i interventionsgrupperna? Metod: Metoden var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER