Sökning: "SECI-modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet SECI-modellen.

 1. 1. Uppfinna hjulet på nytt? : En fallstudie om IT-systems roll vid kunskapsöverföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magdalena Bergqvist; Frida Nordenfors; [2018]
  Nyckelord :Knowledge transfer; IT system; SECI model; tacit knowledge; explicit knowledge; consultancy industry; small companies; Kunskapsöverföring; IT-system; SECI-modellen; tyst kunskap; explicit kunskap; konsultbranschen; små företag;

  Sammanfattning : Informationsteknik (IT) har en betydelsefull roll i dagens samhälle och ett av de mest framgångsrika verktygen för att inhämta, bearbeta och bevara data och information är olika typer av IT-system. Studier visar att ett väletablerat IT-system kan möjliggöra kunskapsöverföring inom en organisation. LÄS MER

 2. 2. Risk management of PPP projects in China

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Xinyu Wang; [2017]
  Nyckelord :Risk Management; Public-Private-Partnership PPP ; China;

  Sammanfattning : This thesis report is aiming to make a literature review on the risk management of PPP projects. At first, 22 risks are identified from different literatures, and next the suggested risk allocations from various literatures are given and get compared with each other. In addition, one more important part in the risk management, i.e. LÄS MER

 3. 3. Is Sharing Caring?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Kejzelman; Fredrik Lannrup Signäs; [2016]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; ideell organisation; studentkår; knowledge sharing; tyst kunskap; explicit kunskap; SECI; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar öka förståelsen för kunskapsöverföring, närmare exakt överföring eller transformation av så kallad tyst kunskap till explicit kunskap. Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie som antar ett hermeneutiskt angreppssätt med ett tolkande perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Hur överförs tyst kunskap? : En studie av kunskapsintensiva företags tillämpade metoder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Öberg; Marcia Franzén; [2013]
  Nyckelord :Knowledge Management; kunskapsöverföring; tyst kunskap; face-to-face processer; SECI-modellen;

  Sammanfattning : Problem: Hög personalomsättning är en realitet i många branscher, vilket gör att företag står för utmaningen att framgångsrikt bevara kunskapen inom företaget när de anställda väljer att lämna. Eftersom att kunskapen i ett företag är starkt relaterad till företagets konkurrenskraft är det av stor vikt att ta till vara på och sprida kunskapen som har utvecklats och som existerar hos de anställda. LÄS MER

 5. 5. Generationsväxlingens tysta kunskap. : En studie om organisationers förebyggande åtgärder för att minska de eventuellt negativa effekter generationsväxlingen kan medföra.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Josefin Kernell; [2012]
  Nyckelord :generationsväxling; kunskapsöverföring; tyst kunskap; SECI-modellen; generations-skillnader; ageism; mentorskap.;

  Sammanfattning : Det sker nu en ovanligt stor generationsväxling på Sveriges arbetsmarknad där antalet äldre medarbetare som går i pension är fler än de som nytillträder. Detta kan komma att påverka organisationens sammanlagda kompetens då den äldre generationen ofta besitter bred, erfa-renhetsbaserad kompetens och lång organisationsspecifik kunskap. LÄS MER