Sökning: "SENCO"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet SENCO.

 1. 1. Den fria lekens komplexitet : En intervjustudie om specialpedagogers syn på hur pedagoger i förskolan kan arbeta med fri lek för att barn ska ges möjlighet att utveckla sina sociala förmågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Emelie Tjelldén; Nathalie Holmgren; [2023]
  Nyckelord :Fri lek; Förskola; Barn i behov av stöd; Sociala förmågor; Specialpedagoger;

  Sammanfattning : Studien belyste att den fria leken är oerhört betydelsefull för att kunna utveckla sociala förmågor. Syftet var att undersöka specialpedagogers beskrivningar om hur pedagoger i förskolan kan arbeta med den fria leken för att barn i behov av stöd ska ges möjlighet att utveckla sina sociala förmågor. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogers och pedagogers uppfattningar om bemötande av barn i trauma

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Johanna Skårbring; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Specialpedagog eller intraprenör?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Jonas Loven; [2023]
  Nyckelord :Förändringsarbete; intraprenör; jurisdiction; specialpedagogiska rollen; systemteori;

  Sammanfattning : Lovén, Jonas (2023). Specialpedagog eller intraprenör? Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Att organisera specialpedagogisk verksamhet : En intervjustudie om hur rektorer beskriver arbetet med specialpedagogiska praxisgemenskaper och autonomi i grundskolan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Friedrich Eklund; [2022]
  Nyckelord :communities of practice; autonomy; organizational culture; principal; SENCO; special needs education practice; praxisgemenskaper; autonomi; organisationskultur; specialpedagogisk verksamhet; rektor; specialpedagog;

  Sammanfattning : Principals within the Swedish school system have a rather extensive mission, where they lead the inner work of the school, including the organization of how the school work with special needs education. With that said, principals play a very important part when it comes to creating communities of practice, a practice where the pedagogues can participate according to culture standards and within special activities in relation to the special needs education. LÄS MER

 5. 5. Leder invecklade tider till utvecklande arbetssätt? : En kvalitativ studie om specialpedagogens roll i arbetet medtillgängliga lärmiljöer innan och under pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna-Lena Björkstrand; Theresé Guttke; [2022]
  Nyckelord :Specialpedagogens roll; SENCO; covid-19; inkludering; tillgänglig lärmiljö; skolutveckling; systemteori.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur specialpedagoger uppfattar sin roll i arbetet kring den tillgängliga lärmiljön för elever i grundskolan före och under pandemin. Studien är deduktiv där vi utifrån ett systemteoretiskt perspektiv vill klargöra om och hur pandemin som en förändringsfaktor har påverkat specialpedagogers roll i arbetet med tillgänglig lärmiljö. LÄS MER