Sökning: "SEX FILMER"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden SEX FILMER.

 1. 1. Motsatser attraherar : En antropologisk studie om hur uppfattningar av genus återspeglas i normer kring sex och sexualitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Sara Krüger; [2020]
  Nyckelord :Genus; sex; sexualitet; heteronormativitet; medier; sex gender-system; performativitet; den heterosexuella matrisen;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur unga tjejer upplever och påverkas av normer kring sex och sexualitet, samt hur dessa normer återspeglar uppfattningar av genus. Fokuset ligger på de normer kring sex och sexualitet som unga tjejer själva upplever och kan urskilja både i vardagen och i de olika medier de konsumerar, såsom filmer, TV-serier, pornografi och sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Universell design för lärande : En aktionsstudie om lärares lärande

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annelie Mickelsson; [2020]
  Nyckelord :Universal Design for Learning; teachers´ learning; sociocultural perspective; tools; action research study; research- based approach; Universal Design for Learning; universell design för lärande; lärares lärande; sociokulturellt perspektiv; redskap; aktionsforskning; verksamhetsnära forskning;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats syftar till att bidra med kunskap om lärares lärande och undersöka deras användning av kulturella redskap i en aktionsstudie. I studien undersöks processen i ett arbetslag där universell design för lärande (UDL) presenteras och diskuteras som en möjlig stödstruktur för undervisningen i form av en aktionsstudie. LÄS MER

 3. 3. Ett Fönster Till 80-talet – En visuell analys av nostalgi i serien Sex Education

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Hedvig Jahre; [2020]
  Nyckelord :nostalgi; anakronism; tonårsgenre; highschoolfilm; 80-tal; visuell analys; filmteori; mise-en-scene; nostalgia; anachronism; teen genre; high school movie; 80s; visual analysis; film theory;

  Sammanfattning : Vår samtid genomgår stora förändring i allt från digitalisering till klimatpåverkan och ett resultat av detta är vår längtan efter att få uppleva och ta del av innehåll som påminner oss om en svunnen tid. Nostalgiska inslag finns i många delar av vårt samhälle och denna uppsats undersöker hur ett tidigare decennium representeras i en samtida medieprodukt och bidrar till en nostalgisk upplevelse. LÄS MER

 4. 4. Bilden av Afrika i den svenska grundskolan -En undersökning med inriktning på låg- och mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnea Hedengran; Alice Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur Afrika presenteras i de mest förekommande tryckta respektive digitala lärverktyg samt av lärare på låg- och mellanstadiet i skolor runt om i Örebro och Vingåker inom so-ämnet. Vidare analyseras också vilka konsekvenser detta eventuellt kan bidra till. LÄS MER

 5. 5. Hur arbetar skolpersonal inom mellanstadiet med sex- och samlevnadsundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Nilsson; Kalle Nyd; [2020]
  Nyckelord :sex- och samlevnad; ämnesdidaktik; allmändidaktik; läroplan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur skolpersonal[1] inom mellanstadiet arbetar inom sex- och samlevnadsundervisningen samt vilka resurser som används till ämnet. Författarna ämnar även undersöka om det ligger i skolledningens intresse att säkerställa skolpersonalens kompetens och fortbildning i sex- och samlevnadsundervisningen? Studien kommer att behandla didaktikens “vad” eller “vilket” innehåll som förmedlas i relation till skolans styrdokument samt “hur” skolpersonalen undervisar i ämnet och hur skolledningen arbetar för att säkerhetsställa en god kvalité. LÄS MER