Sökning: "SFI text"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden SFI text.

 1. 1. ”Varför behöver andraspråkstalare speciella texter?” En studie om andraspråkstalares läsning av informerande texter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Tineska Carlesson Magalhães; [2021-08-16]
  Nyckelord :andraspråkstalare; mottagaranpassning; förenkling; läsförståelse; sammanfattning; ordlista;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om mötet mellan andraspråkstalare och två informerande texter. Studiens syfte är att, genom en enkätstudie av andraspråkstalares läsförståelse, ta reda på om olika tillägg till texterna påverkar hur begripliga texterna är för målgruppen. LÄS MER

 2. 2. Att skapa betydelse med vardagens texter. Betydelseskapande resurser hos kvinnor med kort studiebakgrund och inom sfi-utbildningen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mimmi Rombach; [2021-05-24]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; sfi; grundläggande litteracitet; affordanser; multimodalitet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om kortutbildade vuxna utan grundläggande litteracitet och hurde interagerar med och skapar mening av vardagens texter. I arbetet benämns de verktyg med vilka individerna skapar förståelse för resurser och delas efter resursmodellen (Franker 2016) in i språkliga, litteracitetsanknutna och sociokulturella resurser. LÄS MER

 3. 3. Peka ut eller tänka fram? : Bilders roll i läromedel för vuxna andraspråksinlärare på grundläggande nivå

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Malin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Sociokulturell teori; visuell litteracitet; multimodalitet; semiotik; bilder; sfi; läromedel; innehållsanalys; stöttning; stödstrukturer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera om bilder i nyproducerade läromedel för vuxna andraspråksinlärare på grundläggande nivå anpassats till vuxna inlärares kognitiva förmåga att läsa bilder och om läromedlens bilder kunde sägas utgöra en stöttning i inlärarnas utveckling av visuell litteracitet. Komplexiteten i bilderna undersöktes genom en kvantitativ innehållsanalys och resultatet analyserades kvalitativt. LÄS MER

 4. 4. Mamma, pappa, barn...eller? : En ideologikritisk analys av fem läromedels familjepresentationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Magdalena Folkesson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen avser jag att undersöka fem sfi-läromedels sätt att presentera samhällskonstruktionen familj. Med tanke på att de texter som står i läromedlen kan vara den enda text en elev läser om Sverige kan läromedlet ha stor påverkan på elevens bild av Sverige. Att Sverige har en hög tolerans för t.ex. LÄS MER

 5. 5. "Jag förstår inte några ord, men jag förstår texten" : en text- och läsbarhetsanalys av nyhetsartiklar för andraspråksbrukare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Daniel Tjäder Säfström; [2016]
  Nyckelord :andraspråksbrukare; textanpassning; läsförståelse; lättläst; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I februari 2016 lanserade Sveriges Radio nyhetsprogrammet Radio Sweden på lätt svenska, som riktar sig till andraspråksbrukare. Den här studien undersöker hur språket i nyheterna anpassas och hur väl andraspråksbrukare förstår dem i textform. LÄS MER