Sökning: "SFI-undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet SFI-undervisning.

 1. 1. Framgångsfaktorer på sfi : En litteraturöversikt om framgångsfaktorer inom sfi-undervisningen i Sverige med särskilt fokus på skrivande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Clara Hansson; [2022]
  Nyckelord :Sfi; vuxenutbildning; språkutveckling; skrivande; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Följande litteraturöversikt skrevs för att undersöka vilka framgångsfaktorer som redan skriven forskning har kommit fram till inom forskningsområdet sfi – svenska för invandrare. Syftet var att undersöka forskningsläget och uppsatsens kärna blev att titta närmre på framgångsfaktorerna som datan resulterade i. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och utmaningar med webbaserad SFI-undervisning : En kvalitativ studie om sex lärares uppfattningar om fjärr- och distansundervisning på SFI kurs C under Coronapandemin 2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Nurbika Abdulmuslimova; [2021]
  Nyckelord :Svenska för invandrare SFI ; digitala verktyg; webbaserad undervisning; fjärrundervisning; distansundervisning; muntlig interaktion; muntlig produktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa kunskap om SFI-lärares arbete kring webbaserad undervisning, samt vilka digitala verktyg de använder och på vilket sätt lärarna främjar språkinlärning, när det gäller muntlig interaktion och produktion och vilka metoder som används. Jag vill också ta reda på vad SFI-lärarna har för utmaningar och möjligheter med undervisning på distans. LÄS MER

 3. 3. Cirkelmodellen som metod för SFI-undervisning på en C-kurs : En kvalitativ studie om en lärares uppfattningar om och arbete med genrepedagogikens tredje ben, som undervisningsmetod på SFI C-kurs, studieväg 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Dragana Lazic; [2021]
  Nyckelord :genrepedagogik; cirkelmodellen; undervisningsmetod SFI;

  Sammanfattning : Att undersöka en SFI-lärares uppfattningar om och arbete med genrepedagogikens tredje ben, cirkelmodellen som undervisningsmetod på SFI C-kurs, för elever som studerar på studieväg 2 är denna uppsatssyfte. Frågeställningar som studien söker svar på är lärarens arbete med fas 1 och 2 på studieväg 2, hur läraren upplever cirkelmodellen som metod för individanpassad undervisning och vad anser läraren vara utmaningarna vid användning av cirkelmodellen på denna studieväg. LÄS MER

 4. 4. Från tolk till att prata själv : En studie av SFI-studerandes erfarenheter av att delta i sina barns utvecklingssamtal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Britt-Marie Bader; [2021]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; SFI-undervisning; narrativ analys; interkulturellt perspektiv; Systemic Functional Linguistics SFL -perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera vårdnadshavare som samtidigt deltar i SFI-undervisning och deras erfarenheter av att delta i sina barns utvecklingssamtal i grundskolan. Studien utgick från följande frågeställningar om hur vårdnadshavares erfarenheter av utvecklingssamtal i grundskolan visar sig, beskrivna av dem själva, vilka möjligheter och hinder som vårdnadshavarna beskriver att de har erfarenheter av och vad har SFI-undervisningen betytt för vårdnadshavarna för att delta i sina barns utvecklingssamtal, enligt deras beskrivningar? Studiens teoretiska utgångspunkter är ett interkulturellt perspektiv och Systemic Functional Linguistics (SFL) och metodologiska utgångspunkter är semistrukturerade intervjuer och analyser av narrativer. LÄS MER

 5. 5. Fungerar SFI-undervisning på distans? : En kvalitativ studie om en förändrad undervisningssituation bland lärare på sfi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jeannette Alvarez Castro; [2021]
  Nyckelord :Sfi-utbildning; coronapandemin; sfi-elever; distansutbildning.;

  Sammanfattning : I studien undersöktes om coronapandemin har påverkat undervisningen för elever som läser svenska för invandrare (sfi). Undervisningen gick på kort tid från klassrumsbaserat lärande till utbildning via länk. LÄS MER