Sökning: "SFI"

Visar resultat 1 - 5 av 521 uppsatser innehållade ordet SFI.

 1. 1. Det är bara ett språk jag inte har En kvalitativ intervjustudie om upplevelsen av Vuxenutbildningen i Svenska för invandrare ur ett deltagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Stoetzer; [2022-02-17]
  Nyckelord :SFI; deltagarperspektiv; integration; erkännande; postkolonialism;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur upplevelsen av Vuxenutbildningen i Svenska för invandrare beskrivs av tidigare deltagare efter ett visst antal år i Sverige, utifrån en distans till upplevelsen. Materialet utgjordes av sex personer födda i mellanöstern med eftergymnasial utbildning från sitt ursprungsland, vilka har levt i Sverige mellan fyra till sex år efter avslutad SFI-utbildning. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer på sfi : En litteraturöversikt om framgångsfaktorer inom sfi-undervisningen i Sverige med särskilt fokus på skrivande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Clara Hansson; [2022]
  Nyckelord :Sfi; vuxenutbildning; språkutveckling; skrivande; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Följande litteraturöversikt skrevs för att undersöka vilka framgångsfaktorer som redan skriven forskning har kommit fram till inom forskningsområdet sfi – svenska för invandrare. Syftet var att undersöka forskningsläget och uppsatsens kärna blev att titta närmre på framgångsfaktorerna som datan resulterade i. LÄS MER

 3. 3. “Man jobbar lika mycket med utsidan som själva insidan här på skolan” - Om skolkuratorns roll i vuxenutbildning, och SFI-elevers behov av stöd för att klara studierna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Olivia Englund; Fanny Hjorth; [2022]
  Nyckelord :Skolkuratorer; vuxenutbildning; svenska för invandrare; SFI; migranter;

  Sammanfattning : Det studerar idag fler personer inom kommunal vuxenutbildning än det gör på gymnasieskolan i Sverige. Anledningen till att läsa på vuxenutbildningen är antingen att man saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet, och vill läsa in den, eller att man är ny i Sverige och läser svenska för invandrare (SFI). LÄS MER

 4. 4. Bedömning av språklig nivå enligt processbarhetsteorin : Hur SVA-elever utvecklar ordföljd mellan SFI och SVA-grund.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Medra Malki; [2022]
  Nyckelord :processbarhetsteorin; ordföljd; svenska som andraspråk; SFI Svenska för invandrare ; SVA-grund.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker skillnader i användningen av ordföljdsstrukturer hos inlärare på SFI (svenska för invandrare) och grundläggande utbildning i svenska som andraspråk på Komvux, samt om det sker en utveckling av dessa med utgångspunkt i processbarhetsteorin (PT). Materialet består av tolv skriftliga argumenterade texter, därav sex texter från varje kurs som jämförs med varandra. LÄS MER

 5. 5. Stava nya språkljud med nya bokstäver : En studie om hur svenska som andraspråksinlärares stavning påverkas av deras förstaspråk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Cajsa Fransson; [2022]
  Nyckelord :stavning; stavfel; svenska som andraspråk; SFI; fonemuppsättning; transfer;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes andraspråkselevers stavning av svenska konsonanter och vokaler i förhållande till deras förstaspråk. Syftet var att se om det fanns kopplingar mellan felen andraspråkselever gjorde och deras förstaspråk. LÄS MER