Sökning: "SFL"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet SFL.

 1. 1. Argumentera och resonera - men hur? : En analys av en lärobok i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Hanna Struglics; Johannes Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Discursive writing; Educational books; Educational book analysis; Explicit teaching; Grammar; Metalinguistics; Non-fiction; School language; Swedish subject; Upper secondary school; Qualitative content analysis; Diskursivt skrivande; Explicit skrivundervisning; Grammatik; Gymnasiet; Kvalitativ innehållsanalys; Läromedel; Läromedelsanalys; Metaspråk; Sakprosa; Skolspråket; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Att språket spelar en nyckelroll för att nå skolframgång och för att – i ett större perspektiv – kunna verka aktivt i samhället är man inom utbildningsväsendet enig om. Vikten av att eleven utvecklar ett adekvat språkligt register med vilket kunskapen uttrycks – och i synnerhet ett diskursivt sådant – kan alltså inte förnekas, och genrepedagogiken har ur detta perspektiv haft ett särskilt inflytande i svensk skola, med dess explicita modellering i skrivande och metaspråkliga dekonstruktion av texter. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattningar om genrepedagogik för andraspråkselever i svenskämnet : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Bjällö; Cassandra Jönsson; [2021]
  Nyckelord :andraspråkselever; cirkelmodellen; genrepedagogik; mellanstadiet; scaffolding; SFL; sociokulturellt synsätt; svenskämnet; ZPD;

  Sammanfattning : Flertalet av Sveriges skolor är idag mångkulturella, därför ligger det en stor vikt i att eleverna får en undervisning som fokuserar på språk- och kunskapsinlärningen. Studiens undersökningsområde innefattar därmed dels hur lärare arbetar med genrepedagogik som en undervisningsmetod i svenskämnet för andraspråkselever i årskurs 4 - 6, samt vilka för-och nackdelar lärare uppfattar att det finns med användandet av genrepedagogiken i svenskämnet för andraspråkselever i årskurs 4 - 6. LÄS MER

 3. 3. Inspiratörerna, innovatörerna, rebellen och kvinnorna : Framställningen av manligt och kvinnligt i författaporträtt i läromedlet Svenska impulser 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Emma Lind; [2021]
  Nyckelord :critical discourse analysis; CDA; gender theory; performativity; functional grammar; SFL; transitivity; agency; teaching aid; literary history; kritisk diskursanalys; CDA; genusteori; performativitet; funktionell grammatik; SFL; transitivitet; agentivitet; läromedel; litteraturhistoria;

  Sammanfattning : In this essay, I analyze and compare the representation of social actors in six different author presentations from the teaching aid Svenska Impulser 2, (2012). More specifically, I investigate similarities and differences in the representation of men and women and, thus, what meanings are ascribed to these gender categories. LÄS MER

 4. 4. Hur samspelar multimodala resurser i läromedel för svenska som andraspråk? : En kvalitativ studie med utgångspunkt i SFL:s metafunktioner

  M1-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Curkic Asima; [2021]
  Nyckelord :Stödstrukturer; multimodalitet; scaffolding; sociokulturellt perspektiv; Systemic functional linguistics SFL ; läromedelsanalys; bildanalys; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : SammandragSyftet med studien var att undersöka förkomsten av olika typer av semiotiska resurser som har betydelse för förståelsen av texten i läromedel, med fokus på hur bild och text samspelar som stödstrukturer. Två läromedel i svenska som andraspråk för kurs 1, 2 och 3 framställda efter den aktuella läroplanen (Gy 11) undersöktes (Sätt full fart och Språkporten). LÄS MER

 5. 5. Desarrollo de la escritura a través de tareas de producción escrita : Un estudio comparativo de las tareas de producción escrita en dos libros de texto utilizados en la clase de ELE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Jessika Anette Herrán Stålenbring; [2021]
  Nyckelord :Written production; Spanish as a foreign language; comparative analysis; written production task approaches; Producción escrita; español como lengua extranjera; análisis comparativo; libros de texto; enfoques de tareas de producción escrita;

  Sammanfattning : En el presente estudio se hace una comparación entre los dos libros de texto Caminando y Vistas, los cuales son los dos más utilizados en la clase de ELE en el bachillerato sueco. El objetivo del estudio es analizar cuáles son los métodos utilizados en las tareas de producción escrita en los libros de texto anteriormente mencionados. LÄS MER