Sökning: "SFL"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet SFL.

 1. 1. Stödord som en metod för läs- och skrivutveckling : En studie om hur stödord används som ett hjälpmedel i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Nina Hansson; Pernilla Bassmann; [2019]
  Nyckelord :Key words; grade 3; text content; subject text; student texts; SFL; ideational function; textual function; Stödord; årskurs 3; textinnehåll; källtexter; elevtexter; SFL; ideationell metafunktion; textuell metafunktion;

  Sammanfattning : Studien har som mål att undersöka om stödord är en fungerande metod för att välja ut relevant information ur en faktatext i två klasser i årskurs 3. 31 elever deltar i studien. Eleverna väljer stödord ur en text de läser och skriver sedan en egenproducerad text med utgångspunkt i källtexten. LÄS MER

 2. 2. (RE)ASSEMBLING INTEGRATION : Swedish for Truck Drivers as a Context for Integrating

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Kayla Van Cleave; [2019]
  Nyckelord :integration; actor-network theory; driver-car; community of practice;

  Sammanfattning : ‘Integration’ is often referred to in Swedish policy documents and analyzed by measures of effectivity and structural adjustment, assuming acculturation and essentialization of populations. This thesis explores how integration is practiced and defined within the context of professional adult education for newly arrived immigrants. LÄS MER

 3. 3. Svenska som (de) andra(-s) språk : En sociosemiotisk bildanalys av läromedel för kurserna Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 med ett postkolonialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lovisa Vareman; [2019]
  Nyckelord :Bildanalys; postkolonial teori; kvalitativ metod; dokumentär metod; sociosemiotisk bildanalys; SFL; styrdokument; Svenska 1; Svenska som andraspråk 1; Gy 11;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera om och hur bilder i läroböcker gjorde skillnad mellan elever som läser gymnasieämnena Svenska och Svenska som andraspråk. En kvalitativ dokumentär metod användes där bildmaterialet analyserades med hjälp av en semiotisk bildanalys grundad på de tre metafunktionerna inom SFL. LÄS MER

 4. 4. Biblioteksanvändning bland sfi-elever : En studie om sfi-elevers biblioteksanvändning samt en bibliotekaries syn på deras användning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Eldina Selava; [2019]
  Nyckelord :biblioteket; biblioteksanvändande; kurs C; sfi-elever;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur ofta de tillfrågade sfi-eleverna använder biblioteket, varför de gör det samt vad för böcker de lånar där. En bibliotekarie är en av informanterna i min studie för att jag ska kunna se en annan synvinkel från hens sida. LÄS MER

 5. 5. Hur fungerar bilder i läromedel? : En kvalitativ studie av hur bild och text fungerar som stödstrukturer i läromedel för svenska och svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amanda Oscarsson; [2019]
  Nyckelord :Svenska; svenska som andraspråk; läromedelsanalys; stödstrukturer; metafunktioner; bild och text; sociokulturellt perspektiv; Systemic functional linguistics SFL ; multimodalitet.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur bilder förhöll sig till verbaltexten samt hur bild och text fungerade som stödstrukturer i läromedel för svenska och svenska som andraspråk kurs 1, 2 och 3. I studien, som utgick ifrån det sociokulturella perspektivet, utfördes en kvalitativ analys där en analysmodell sammanställdes utifrån två tidigare modeller för kategorisering av bild-textfunktioner. LÄS MER