Sökning: "SKAM"

Visar resultat 1 - 5 av 1167 uppsatser innehållade ordet SKAM.

 1. 1. Prestation, emotioner och psykologisk flexibilitet inom e-sport : En korttidsintervention i acceptans och medveten närvaro

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Julia Brändström; Linnea Dahl; [2022]
  Nyckelord :Prestation; emotioner; psykologisk flexibilitet; acceptans; medveten närvaro; elektronisk sport; e-sport;

  Sammanfattning : Idrottares prestation påverkas av upplevda emotioner och hög stress under matcher. Ett område där detta samband utforskats i mindre utsträckning är inom elektronisk sport (e-sport). I denna studie undersöktes om en korttidsintervention kunde påverka prestation, emotioner och psykologisk flexibilitet hos e-sportare. LÄS MER

 2. 2. Ja’ me’ å du me’ - En kvalitativ intervjustudie om narrativets växelverkande betydelser för individ och kollektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Cecilia Winning Måwe; [2021-06-10]
  Nyckelord :#Metoo; Narrativ; Berättelse; Skam; KASAM;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har som syfte att undersöka narrativets betydelse för individ ochkollektiv. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tiokvinnor mellan 20 och 65 år, som i någon form har delat en eller flera berättelser i sambandmed #metoo. LÄS MER

 3. 3. “Man kan väldigt lätt tro att man är världens sämsta socialsekreterare” En kvalitativ studie om socialsekreterares känslor och tankar om yrkesrelaterade misstag inom social barnavård.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofia Eliasson; Dorothea Harrison; [2021-05-26]
  Nyckelord :social barnvård; misstag; stöd; skam; granskning;

  Sammanfattning : Den sociala barnavården är en komplex praktik som kan påverka barn och familjers liv påavsevärda sätt. Risken för misstag är ständigt närvarande i det dagliga arbetet som är präglat avsvåra bedömningar gällande utredningar av familjer. Socialsekreteraren behöver beakta lagar ochregler samt klienters individuella behov. LÄS MER

 4. 4. “Hellre vara ett rovdjur än att bli uppäten”. Fem mäns berättelser om våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Robert Berg; Jonna Grevle; [2021-05-26]
  Nyckelord :strainteori; sociala band; maskulinitet; våld; kriminalitet; mobbning; hegemonisk maskulinitet; droger; missbruk; känslor; skam; ilska;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera hur fem män retroperspektivt beskriver deras väg in i våldskriminalitet. Vår avsikt var att titta närmare på vilka faktorer i omgivningen som banat väg för en våldskriminell utveckling, samt vilka individuella faktorer och motiv som männen anser ha bidragit till deras utförande av våldsbrott. LÄS MER

 5. 5. Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) : Upplevelsen utifrån patientens perspektiv, en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kevin Palmqvist; [2021]
  Nyckelord :Kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL ; Upplevelse; Leva med;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett omfattande problem över hela världen och bara i Sverige lever 400 000 till 700 000 patienter med KOL, men många går odiagnostiserade. Sjukdomen innebär både fysiska och psykiska besvär för patienten och kräver omfattande behandling. LÄS MER