Sökning: "SMDI"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet SMDI.

 1. 1. Vad spelar de för roll? : En diskursteoretisk undersökning av spel i svenskämnesdidaktisk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Rovio; [2020]
  Nyckelord :spel; datorspel; svenska; svenskämnesdidaktik; didaktik; diskursteori; diskursanalys; SMDI;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka orsaker det finns till att spel knappt är närvarande i gymnasieskolans svenskundervisning, trots sådant som förekomsten av det vidgade text­begreppet samt det relativt stora intresset från litteraturdidaktiken under 2000-talet. Detta undersöks med ett diskursteoretiskt angreppssätt genom att analysera konferensartiklar från det nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI) och sätta denna analys i relation till spelmediets egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Digitalt meningsskapande : en intervjustudie om flickors kommunikativahandlingar i olika nätgemenskaper

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Camilla Strandberg; [2015]
  Nyckelord :Sociala medier; nätgemenskap; medieteknologi; medieekologi; multimodalitet; kommunikativ handling; digitalt meningsskapande;

  Sammanfattning : Föreliggande magisteruppsats skrivs inom fältet Svenska med didaktisk inriktning (Smdi). Syftet är att undersöka digitalt meningsskapande i olika nätgemenskaper utifrån barnets perspektiv, nämligen sju flickor i årskurs 7 och 8. LÄS MER

 3. 3. Att vandra tillsammans mot text : en fallstudie i hur elever i skärmbaserad undervisning skapar text

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för Humanvetenskap

  Författare :Elisabet Radeklev; [2014]
  Nyckelord :Svenska med didaktisk inriktning; skärmbaserad undervisning; elevers samtal i samband med; textskapande; faktatext; olika former av stöd; lärarens roll; elevens roll; stöttning i den nära utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Inom det teoretiska perspektivet för huvudområdet SMDI vilket inbegriper språkliga och kulturella verksamheter som barn och unga ingår i, men samtidigt med vidgad ram mot skrivutveckling och textsocialisation mot det nya medielandskapet, skrivs denna uppsats. Studien syftar till att ge en djupare förståelse för hur elevers samtal skapar text i skärmbaserad undervisning, det vill säga hur eleverna arbetar med digitala verktyg i undervisningen, samt för hur läraren stödjer samtalet. LÄS MER

 4. 4. En animefilms möjligheter : film som gemensamt textarbete i en årskurs tre

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Pernilla Östenberg; [2014]
  Nyckelord :svenska med didaktisk inriktning; smdi; läsa film; föreställningsvärldar; literacy; populärkultur; film som pedagogiskt redskap; rörliga bilder i undervisningen; lärarforskning;

  Sammanfattning : Den här magisteruppsatsen skrivs inom huvudområdet svenska med didaktisk inriktning (Smdi). Undersökningen behandlar gemensam textläsning och textarbete i en årskurs tre utifrån filmen Min granne Totoro. Filmen är en animefilm som kan placeras inom populärkulturgenren. LÄS MER

 5. 5. ”Det är ju egentligen bara nåt man ska göra” -Svenskundervisning, sett ur ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hegfalk Niklas; [2013]
  Nyckelord :svenskdidaktik; ämneskonceptioner; fenomenologi; livsvärldsbegreppet; svenskundervisning; SMDI; instrumentellt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken syn på svenskundervisning som framträder i tre doktorsavhandlingars empiriska material och hur undervisningen kan belysas ur ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv. Metoden för studien är en kvalitativ textanalys där tre doktorsavhandlingars empiriska material tolkas och analyseras utifrån ett hermeneutiskt angreppssätt. LÄS MER