Sökning: "SO-undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet SO-undervisning.

 1. 1. Translanguaging inom spelbaserad SO- och samhällskunskapsundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Matti Larsson; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; folkhögskola; pedagogik; pedagogiska rollspel; rollspel; samhällskunskap; SO-undervisning; spel; spelbaserad undervisning; vuxenutbildning; translanguaging; transspråkande.;

  Sammanfattning : I denna studie tillämpas translanguaging inom spelbaserad SO- och samhällskunskaps-undervisning. Studien genomfördes i en flerspråkig klass på folkhögskola, där majoriteten av eleverna är emergent flerspråkiga. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattningar om SO-undervisning för andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Mahmoud Fakhro; Maja Firulovic; [2022]
  Nyckelord :Second language students; inclusion; needs of new arrivals; school; Social Studies teachers; Social Studies Teaching; Andraspråkselever; inkludering; nyanländas behov; skola; SO-lärare; SO-undervisning;

  Sammanfattning : Abstrakt  Invandringen till Sverige har medfört ett högt tryck på skolorna, vilket leder till att elever som inte har svenska som modersmål ofta har svårt att nå kunskapsmålen i SO. Detta skriver vi mer om i inledningen. LÄS MER

 3. 3. Lärares erfarenheter av språkutvecklande SO-undervisning hos nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Amin; Linda Shala; [2022]
  Nyckelord :Lärarens erfarenheter; modersmål; nyanlända; samhällsorienterande ämnen; språkutveckling; språkkunskaper; svenska som andraspråk och årskurs F–3.;

  Sammanfattning : I detta examensarbete är syftet att undersöka lärares erfarenheter av språkutveckling hos nyanlända elever i årskurs 1–3 i ämnet SO. Dessutom vill vi undersöka vilka svårigheter som lärare stöter på i en språkutvecklande SO-undervisning. LÄS MER

 4. 4. Hur bör SO-undervisning om hållbar utveckling bedrivas för F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Tina Olsson; Lucie Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Children; education; ESD; ethics; drama pedagogy; moral; outdoor; primary; sustainable development; teaching; values; Barn; dramapedagogik; etik; hållbar utveckling; lågstadiet; moral; undervisning; utbildning; utomhusaktiviteter; värderingar.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett komplext och samhällsdebatterat ämne världen över där frågor diskuteras som belyser vikten av att leva och agera hållbart för att inte äventyra kommande generationers möjligheter till försörjning. Barn och unga har därför en viktig roll i debatten om hållbar utveckling, där grunderna för en hållbar livsstil anses läggas i barndomen. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande arbetssätt i SO-undervisning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Felix Lundgren; Robert Persson; [2022]
  Nyckelord :Language development; flerspråkighet; språklig sårbarhet; stöttning; språkutveckling; språkutvecklande arbetsmetoder; språkutvecklande SO-undervisning; undervisning;

  Sammanfattning : The purpose of this systematic review is to compile earlier research regarding how teachers work in language development. Our goal has been to find research that touches on the area from several perspectives. LÄS MER