Sökning: "SOU 2017:98"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden SOU 2017:98.

 1. 1. En förskjuten bevisupptagning i tid, rum och ansvarig aktör - En studie av straffprocessens skyddsobjekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrika Ekman; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; kroppskamera; kroppsburen kamera; bevisupptagning; tidig bevisupptagning; straffprocess; SOU 2017:98; förskjuten straffprocess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rättegångsbalken utformades i en tid som skiljer sig väsentligt från dagens samhälle i allmänhet och bevismiljön i synnerhet. I april 2016 tillsatte regeringen en särskild utredning med uppgift att undersöka hur straffprocessen skulle kunna effektiviseras med bevarande krav på rättssäkerhet. LÄS MER

 2. 2. Dokumenterade förhör som bevis i domstol – På bekostnad av rättssäkerhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Svensson; [2018]
  Nyckelord :rättsvetenskap; straffrätt; straffprocessrätt; dokumenterade förhör; ljud- och bildupptagning; förhör; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With SOU 2017:98 Early interrogations - new evidence rules in criminal cases an extended opportunity is given, to use documented interrogations from the preliminary investigation as evidence in court. In this essay I investigate the part of the bill concerning that statements left by parties, and witnesses for evidence purposes, should be documented using audio and video during preliminary investigations to a larger extent, and then be presented in court. LÄS MER