Sökning: "SPRÅK SVÅRIGHETER"

Visar resultat 1 - 5 av 620 uppsatser innehållade orden SPRÅK SVÅRIGHETER.

 1. 1. Elever i skrivsvårigheter på högstadiet  - svensklärares undervisning och samverkan med speciallärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Pettersson; Malin Larsson; [2022]
  Nyckelord :extra anpassningar; Not-So-Simple View of Writing; skrivsvårigheter; skrivundervisning; speciallärare;

  Sammanfattning : När elever lämnar grundskolan ska de ha utvecklat en adekvat skriftlig förmåga för vidare studier och arbetsliv. Många elever har skrivsvårigheter och behöver mer stöttning under lärandeprocessen, vilket kan vara en utmaning för lärarna. LÄS MER

 2. 2. This is "Tricky"! : A Micro-ethnographic Study of Participation and Inclusion of Integrated Students with Intellectual Development Disorder in Swedish Compulsory Schools

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Pernilla Lindberg; Brittany Westerblom; [2022]
  Nyckelord :ethnography; inclusion; integration; intellectual development disorder; own experience; participation; participation model; student’s voice; delaktighet; delaktighetsmodellen; egen erfarenhet; elevens röst; etnografi; inkludering; integrering; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to provide increased knowledge about the experiences of some Swedish students with intellectual development disorder who are enrolled in compulsory school for pupils with learning disabilities and study according to that curriculum but attend school as integrated students. The study examines how these students understand opportunities and experiences of participation and inclusion in their learning environment and social existence based on self-perceived experiences. LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning i modersmålsundervisning : Ett sätt att främja lärande och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :ALI SHAMMARI; Fatma Hashem; [2022]
  Nyckelord :formativ bedömning; självreglering; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur modersmålslärare arbetar med formativ bedömningi sin undervisning, samt vilka pedagogiska implikationer denna typ av bedömning har påelevens lärande, motivation och måluppfyllelse. Intresset bakom valet av det härproblemområdet grundar sig i att vi, i vårt dagliga arbete med modersmål, har identifierat ettantal utmaningar och svårigheter i just arbetet med modersmålsundervisning. LÄS MER

 4. 4. Elevers upplevelser av fanfiction och kamratbedömning i språkundervisningen : En fallstudie av två högstadieklasser i franska och tyska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Isabell Hedström; [2022]
  Nyckelord :fallstudie; fanfiction; franska; kamratbedömning; moderna språk; tyska;

  Sammanfattning : Fanfiction är en relativt ny textgenre som kan användas i klassrumsundervisningen. Mig veterligen finns ingen svensk forskning om användandet av fanfiction som undervisningsmetod på högstadiet i något av de moderna språken. Ett projekt med fanfictionskrivande har därför genomförts i två klasser med moderna språk i årskurs 9. LÄS MER

 5. 5. Jag ser dig och jag hör dig : En kvalitativ litteraturöversikt av sjuksköterskors erfarenheter av att i sin profession bemöta immigrerade patienter och deras anhöriga

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Praehathai Chailert; Kar Mwe Eh; Yaman Salahaldin Abuaita; [2022]
  Nyckelord :communication; cultural difference; literature review; person-centred care; kommunikation; kulturskillnad; litteraturöversikt; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Immigration idag betraktas som ett globalt fenomen. Hälso- och sjukvård är en sektor för alla som är i behov av sjukvård. Sjuksköterskor är bland de första som kommer i kontakt med patienter och deras anhöriga. Sjuksköterskors roll i bemötande har därför stor betydelse inom omvårdnad. LÄS MER