Sökning: "STEP-modell"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet STEP-modell.

  1. 1. Självupplevda möjligheter att utöva idrott hos personer med fysisk funktionsnedsättning : En enkätundersökning inom uthållighetsidrott

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Elias Svensson; Marcus Streijffert; [2018]
    Nyckelord :Physical disability; endurance sport; environment; individual; facilities; SDT; The Inclusion Spectrum; STEP-model; Fysisk funktionsnedsättning; uthållighetsidrott; miljö; individ; faciliteter; SDT; The Inclusion Spectrum; STEP-modell;

    Sammanfattning : Syfte Syftet med undersökningen var att kartlägga hur uthållighetsidrottare med fysisk funktionsnedsättning upplever sina möjligheter att utöva idrott jämfört med en grupp konventionella idrottare inom motsvarande uthållighetsgrenar. Metod En kvantitativ enkätundersökning med nio stycken påståenden och en öppen fråga tillämpades. LÄS MER