Sökning: "STI-samtal"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet STI-samtal.

  1. 1. "A och O inför mötet med mina klienter…" : STI-samtal med unga ur vårdpersonalens perspektiv

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Maria Söderlund; Miriam Terrell; []
    Nyckelord :Sexuellt överförda infektioner; vårdpersonal; STI-samtal; MI; ungdomar; ungdomsmottagningar; strategier;

    Sammanfattning : Sexuellt överförda infektioner (STI) har ökat sedan mitten på 1990-talet, framförallt klamydia. Unga är en utsatt grupp i detta avseende och behovet av preventiva åtgärder är stort. Ungdomsmottagningar bland andra vårdinrättningar är en viktig kanal för de preventiva insatserna. LÄS MER