Sökning: "STORBRITANNIEN NATUR"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden STORBRITANNIEN NATUR.

 1. 1. Ekologisk kompensation - återbetalning till naturen : en studie av omvärlden och förslag på tillämpning för Uppsalas nya stadsdelar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Felix Havermark; [2020]
  Nyckelord :ekologisk kompensation; samhällsplanering; samhällsbyggnad; naturvärden; skadelindringshierarkin; balanseringsprincipen; grön infrastruktur; exploatering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Ekologisk kompensation är en metod för att gottgöra skadan som uppstår på naturen vid exploatering. Den baseras på skadelindringshierarkin som handlar om att i första hand undvika att skada naturen och sedan att begränsa skadan, därefter restaurera den natur som blivit skadad och i sista hand kompensera. LÄS MER

 2. 2. Ett multinationellt företags organisationskultur i två länder : En komparativ studie om ett multinationellt företags kontor i Sverige och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Idil Mohamud Gurey; Helin Sarihan; [2020]
  Nyckelord :Organizational culture; MNC; Leadership; National culture; Organisationskultur; Multinationell företag; Ledarskap; Nationell kultur;

  Sammanfattning : Organisationskultur är ett centralt tema för forskning inom organisationsteori där det är uppenbart att kulturella dimensionen påverkar alla aspekter av en organisation. Denna dimension präglar det sätt människor i ett företag tänker, värderar samt reagerar på ideér, åsikter och föreställningar som till sin natur är kulturella (Alvesson, 2015). LÄS MER

 3. 3. IFRS 13 och nationella skillnader angående värderingsprecision för förvaltningsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Glenn Holtudd; Emil Persson; [2017-01-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågor: När IFRS implementerades i EU 2005 ändrades spelplanen förkoncernredovisning och en specifik standard för fastighetsbolag, IAS 40 Investment Property, gavsamtliga fastighetsbolag möjligheten att värdera sina förvaltningsfastigheter enligt verkligt värde snarareän enligt anskaffningsvärde. De redovisningsmässiga effekterna av IAS 40 efter dess införande möttes avett blandat mottagande och kritik lyftes fram om bland annat svårigheten i att jämföra bolag med olikagrundantaganden för sina värderingar och problem kring informationsasymmetri. LÄS MER

 4. 4. Stilsättning av geografiska data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Lantmäteri (CI); Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Måns Andersson; Moa Eklöf; [2017]
  Nyckelord :GML; SE; SLD; visualisering av geodata; öppen källkod; open source; OGC-standarder; nationell geodatastrategi; geografiska informationssystem; Stilsättning av geodata; LYR; QGIS; QML; ArcMap; Inspire; MasterMap; GeoCat Bridge; Arc2Earth; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Geographic data are data that is linked to a geographic location and is used in many different areas of society, such as all types of community and community planning, climate and environment, culture and nature, crisis management, transport and logistics. In order for geographic data to be used across county and municipal boundaries as well as in different organisations, a uniform system and standards are required. LÄS MER

 5. 5. Temporary Restrictions on Travel: How the United Kingdom deals with foreign fighters and how it affects the individual's Human Rights

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Gehlin; [2015]
  Nyckelord :Public International Law; Criminal Law; Human Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I februari 2015 antog det Brittiska parlamentet the Counter-Terrorism and Security Act 2015, i syfte att fylla ut luckor i den tidigare kontra-terror lagstiftningen. De temporära reseförbud som därmed infördes riktas mot det tilltagande problemet med så kallade foreign fighters och består av två delar. LÄS MER