Sökning: "STORBRITANNIEN NATUR"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden STORBRITANNIEN NATUR.

 1. 1. IFRS 13 och nationella skillnader angående värderingsprecision för förvaltningsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Glenn Holtudd; Emil Persson; [2017-01-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågor: När IFRS implementerades i EU 2005 ändrades spelplanen förkoncernredovisning och en specifik standard för fastighetsbolag, IAS 40 Investment Property, gavsamtliga fastighetsbolag möjligheten att värdera sina förvaltningsfastigheter enligt verkligt värde snarareän enligt anskaffningsvärde. De redovisningsmässiga effekterna av IAS 40 efter dess införande möttes avett blandat mottagande och kritik lyftes fram om bland annat svårigheten i att jämföra bolag med olikagrundantaganden för sina värderingar och problem kring informationsasymmetri. LÄS MER

 2. 2. Stilsättning av geografiska data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Lantmäteri (CI); Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Måns Andersson; Moa Eklöf; [2017]
  Nyckelord :GML; SE; SLD; visualisering av geodata; öppen källkod; open source; OGC-standarder; nationell geodatastrategi; geografiska informationssystem; Stilsättning av geodata; LYR; QGIS; QML; ArcMap; Inspire; MasterMap; GeoCat Bridge; Arc2Earth; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Geographic data are data that is linked to a geographic location and is used in many different areas of society, such as all types of community and community planning, climate and environment, culture and nature, crisis management, transport and logistics. In order for geographic data to be used across county and municipal boundaries as well as in different organisations, a uniform system and standards are required. LÄS MER

 3. 3. Temporary Restrictions on Travel: How the United Kingdom deals with foreign fighters and how it affects the individual's Human Rights

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Gehlin; [2015]
  Nyckelord :Public International Law; Criminal Law; Human Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I februari 2015 antog det Brittiska parlamentet the Counter-Terrorism and Security Act 2015, i syfte att fylla ut luckor i den tidigare kontra-terror lagstiftningen. De temporära reseförbud som därmed infördes riktas mot det tilltagande problemet med så kallade foreign fighters och består av två delar. LÄS MER

 4. 4. Invändning om bristande kontradiktion i privatdomarförfarande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Badics; [2014]
  Nyckelord :civilrätt; avtalsrätt; processrätt; privatdomare; privatdomarförfarande; god mansavgörande; expert; värderingsman; kontradiktion; kontradiktoriska grundsatsen; adjudication; skiljeförfarande; dispute board; expert determination; natural justice; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid sidan av civilprocess och skiljeförfarande kan kommersiella parter av-tala om att en tvist dem emellan ska avgöras av en inhyrd konsult. Om tvis-ten genomförs som att judiciellt förfarande benämns förfarandet i den här uppsatsen privatdomarförfarande. Konsulten benämns privatdomare. LÄS MER

 5. 5. Google AdWords, sökordsannonsering och varumärkesanvändning inom EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna-Lena Tarring; [2014]
  Nyckelord :Trade marks; Varumärkesrätt; EU-rätt; Intellectual property; Immaterialrätt; Sökordsannonsering; Keyword advertising; Google AdWords; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det råder ingen tvekan om att internet idag uppfattas som en del av vår vardag och att det utgör ett nödvändigt verktyg för att få tillgång till information, såväl av kommersiell som privat natur. I takt med den tekniska utvecklingen och den ökade tillgängligheten som internet medför ökar även konkurrensen i informationsflödet, vilket marknaden har behövt anpassa sig till. LÄS MER