Sökning: "STZL"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet STZL.

  1. 1. Methods for Recovery of Missing Speech Packets

    Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :Muhammad Azam; [2011]
    Nyckelord :Slow varying parameters; Short time energy STE ; Zero crossing ZC measure; Modified STE methods; FFT block code method; STZR; STZL; Consecutive speech packets.;

    Sammanfattning : In packetized voice communication, speech packets are sometimes lost due to data transmission problems, e.g., signal fading, or interfering users and noise. For the recovery of missing speech packets, different methods are proposed. LÄS MER