Sökning: "SUSANNE PERSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden SUSANNE PERSSON.

 1. 1. Specialpedagog – spindel, brandman och troll-konstnär En studie om några specialpedagogers uppdrag i förhållande till sin utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Svensson; [2018]
  Nyckelord :elevhälsa; proaktivt; relationskompetens; skolutveckling; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studiens resultat belyser variationen i det specialpedagogiska uppdraget mellan tre skolor. Genom analys av specialpedagogernas yrkesupplevelser bidrar studien med kunskap om vad det specialpedagogiska uppdraget kan inrymma i förhållande till den kunskapskompetens som förmedlas under Malmö högskolas specialpedagogutbildning. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan formativ bedömning i skrivprocessen och elever i skrivsvårigheterSambandet mellan formativ bedömning i skrivprocessen och elever i skrivsvårigheterEn kvalitativ intervjustudie av några lärares erfarenheter och arbetssätt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anneli Persson; Susanne Roos; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfte: Syftet med vår studie var att undersöka på vilket sätt några svensklärare på högstadiet arbetar med och vilken erfarenhet de har av formativ bedömning i skrivprocessen avseende elever i skrivsvårigheter.Teori: Studiens teoretiska ramverk utgörs av formativ bedömningsteori. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och begränsningar för barn att få inflytande och delaktighet under samlingen på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Susanne Persson; Sandra Viklund; [2017]
  Nyckelord :begränsningar; delaktighet; demokrati; förskola; inflytande; makt; möjligheter; pedagoger;

  Sammanfattning : I den här studien har vi studerat vilka möjligheter och begränsningar till inflytande och delaktighet engrupp pedagoger ger barnen under samlingar i förskolan. Studiens frågeställningar bidrog till att tareda på vilka situationer i samlingen som kan ge barn möjlighet eller begränsa barns inflytande ochdelaktighet. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares didaktiska val : En intervjustudie avseende matematikundervisning i utomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Susanne Persson; Carolin Ögren; [2016]
  Nyckelord :didaktik; förskola; förskolebarn; förskollärare; matematik; matematiska aktiviteter; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare kan arbeta med matematik i utomhusmiljön samt hur de utformar lärandesituationer. För att visa hur förskollärarna arbetar synliggörs Bishops sex matematiska aktiviteter i verksamheten samt förskollärares didaktiska val. LÄS MER

 5. 5. Att finnas utan att synas : en studie av användbarhet i Nationell Arkivdatabas

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Susanne Persson; [2016]
  Nyckelord :ALM; archival science; usability; affordance theory; Swedish National Archival Database; finding-aid display; information retrieval; ABM; arkivvetenskap; användbarhet; affordansteori; Nationell Arkivdatabas; arkivförteckning; informationssökning; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In this Master’s thesis I aim to examine the usability in the Swedish National Archival Database to find out the archivists’ view on the usability in the database and how this may affect record finding in their everyday work. The empirical data consists of interviews with five archivists from five different archival institutions. LÄS MER